REKLAMA

BANK PEKAO SA: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2021-10-29 18:42
publikacja
2021-10-29 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BIO_-_Piotr_Zborowski_....pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 29 października 2021 r. Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Piotra Zborowskiego w skład Zarządu Banku bieżącej wspólnej kadencji na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem od dnia 5 listopada 2021 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Zborowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Zborowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Piotra Zborowskiego zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
BIO - Piotr Zborowski ....pdfBIO - Piotr Zborowski ....pdf BIO Piotr Zborowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSALTION29.10.2021 - Report 33/2021:
Appointment of the Vice-President of the Management Board of Bank Polska
Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby informs
that on 29 October 2021 the Supervisory Board of the Bank, after
assessing suitability, appointed Mr. Piotr Zborowski to the Management
Board of the Bank for the current joint term of office as the
Vice-President of the Management Board of the Bank with the effect from
5 November 2021.According to the submitted statement Mr. Piotr
Zborowski does not conduct any business competitive to that of the Bank
and he is not involved in a competitive business as a shareholder or
partner in a civil law company, a partnership or a corporation or a
member of a corporate body of a competitive corporation or legal person.
Mr. Piotr Zborowski is not registered in the Register of Insolvent
Debtors kept pursuant to the provisions of the KRS (National Court
Register) Act of 20 August 1997.The curriculum vitae of Mr.
Piotr Zborowski, containing information specified in § 10 point 4 of the
Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current
and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of the state not being a member state, constitutes an attachment to
this current report.Legal basis: § 5 point 5 of the Finance
Minister's Ordinance of 29 March 2018 re. current and periodic reports
published by the issuers of securities and the rules under which the
information required by the laws of non-member states shall be deemed
equivalent


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-10-29 Szczecki Błażej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki