10,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Aplisens SA (APN)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NWZ_APLISENS_06.02.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Program_Motywacyjny_2020-2022_-_projekt_06.02.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_APLISENS_S.A._-_teks_jednolity_06.02.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 6 lutego 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1)oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lutego 2020 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie.
Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022.

7. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych.

8. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego (§ 5) oraz zmianami porządkowymi (§ 36).

10. Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 21 stycznia 2020 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli od dnia 10 stycznia do 22 stycznia 2020 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: https://aplisens.pl/pelnomocnictwa.html
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia.
8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej
https://aplisens.pl/pelnomocnictwa.html
b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów);
c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza;
d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki
https://aplisens.pl/materialy-walne.html
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 3, 4 i 5 lutego 2020 roku.
14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod
https://aplisens.pl/zwolanie-wz.html
W załączeniu Zarząd APLISENS S.A. przedstawia:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 lutego 2020 r.
2. Załącznik do Uchwały nr 4 Program Motywacyjny na lata 2020-2022
3. Załącznik do Uchwały nr 8 Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia na dzień 6 lutego 2020 r.
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_NWZ_APLISENS 06.02.2020.pdfProjekty_uchwal_NWZ_APLISENS 06.02.2020.pdf Projekty uchwał na NWZ APLISENS zwołane na dzień 6 lutego 2020 r.
Program Motywacyjny 2020-2022 - projekt 06.02.2020.pdfProgram Motywacyjny 2020-2022 - projekt 06.02.2020.pdf Program Motywacyjny na lata 2020-2022 projekt na NWZ zwołane na dzień 6 lutego 2020r.- załącznik do Uchwały nr 4.
Statut_APLISENS_S.A. - teks jednolity 06.02.2020.pdfStatut_APLISENS_S.A. - teks jednolity 06.02.2020.pdf Statut APLISENS S.A.- tekst jednolity na NWZ na dzień 6 lutego 2020r.- załącznik do Uchwały nr 8.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.