REKLAMA

APATOR: Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

2009-06-09 16:46
publikacja
2009-06-09 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2009
Data sporządzenia: 2009-06-09
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APATOR SA informuje, że uchwałą nr 20/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 8 czerwca 2009 r. ustanowiony został poniższy Program odkupu akcji własnych przez APATOR SA w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego:

§ 1

Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie
z postanowieniami:
-art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania
i zmian jej kapitału,
-art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
-rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu
i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003).

§ 2

Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego spółki APATOR SA poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji APATOR SA. Program daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie na równych i przejrzystych warunkach.

§ 3

Skup akcji własnych Spółki APATOR SA w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:
1.APATOR SA może nabywać:
-akcje imienne serii A oznaczone kodem PLAPATR00026,
-akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.
2.Akcje mogą być nabywane na:
-rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
-poza rynkiem regulowanym.
3.Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 1.000.000 akcji, co stanowi 2,85% obniżonego kapitału zakładowego spółki APATOR SA (po umorzeniu 186.472 akcji).
4.Realizacja Programu będzie trwała od 9 czerwca 2009 roku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2010 roku, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2010 roku.
5.Zarząd APATOR SA, działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić termin trwania Programu.
6.Cena jednostkowa za akcję APATOR SA, nabywaną ramach Programu nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 20,00 zł.
7.Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji.
8.Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj., kwoty 17.973.102,42 zł.
9. Nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie.
10.Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu APATOR SA nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.
11.Podczas wykonywania Programu APATOR SA nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu.
12.W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym APATOR SA może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
a)Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
b)Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
c)Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

§ 4

Zarząd APATOR SA zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Zarząd APATOR SA może według swojego uznania realizować Program samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-06-09 Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki