REKLAMA

ALUMETAL S.A.: Wydanie 51 598 akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2022-07-19 15:09
publikacja
2022-07-19 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-19
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Wydanie 51 598 akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00072, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”).

W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 159,80 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 563 428,70 zł (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na
15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela w tym:
- 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 634 287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery dwieście osiemdziesiąt siedem).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 77 397,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Jednocześnie Spółka informuje, że 51 598 akcji serii I z kodem ISIN PLALMTL00072 będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023 oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-19 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2022-07-19 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki