REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Zakończenie okresu stabilizacji kursu IPO Allegro.eu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2020-10-22 21:47
publikacja
2020-10-22 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Zakończenie okresu stabilizacji kursu IPO Allegro.eu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu ("Spółka") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 15 października 2020 r. okresu stabilizacji kursu w związku z pierwszą oferta publiczną akcji Spółki ("IPO") na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz jednoczesnym pełnym wykonaniu opcji dodatkowego przydziału obejmującej 32 032 356 (trzydzieści dwa miliony trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki ("Opcja Dodatkowego Przydziału").

Warunki i zasady dokonywania transakcji stabilizacyjnych zostały przedstawione w sekcji "Underwriting, Stabilization and Lock-up" prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 22 września 2020 r. (wraz z suplementem do prospektu z dnia 25 września 2020 r.) przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksmburski Organ Nadzoru Finansowego). W związku z IPO, Morgan Stanley & Co. International plc ("Menedżer Stabilizujący") lub jego podmioty powiązane lub agenci mieli możliwość dokonywania transakcji stabilizacyjnych przez okres 30 dni kalendarzowych od Dnia Dopuszczenia do Notowań (co nastąpiło 12 października 2020 r.). Zgodnie z ogłoszeniem dokonanym przez Menedżera Stabilizującego z dnia 16 października 2020 r.
(https://www.londonstockexchange.com/news-article/IRSH/stabilisation-notice/14721994), Menedżer Stabilizujący nie dokonywał w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki stabilizacji w rozumieniu Art. 3 ust. 2 lit. (d) Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku (Market Abuse Regulation) (EU/596/2014).

Rozliczenie Opcji Dodatkowego Przydziału nastąpiło 20 października 2020 r.

W konsekwencji, ogólna liczba akcji zbytych w ramach IPO, z uwzględnieniem Opcji Dodatkowego Przydziału, wynosi 245 581 395 (dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi ok. 24% wyemitowanego kapitału akcyjnego Spółki.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


22 October 2020

Current report No. 11/2020

Title: The end of stabilisation period for the
Allegro.eu IPO on the Warsaw Stock Exchange.

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company")
hereby reports that the stabilisation period for the initial public
offering of the Company's shares (the "IPO") on the Warsaw Stock
Exchange ended on 15 October 2020 and the over-allotment option was
concurrently exercised in full, covering 32,032,356 (thirty-two million
thirty-two thousand three hundred fifty-six) shares of the Company
("Over-allotment Option").

The terms and conditions for execution of
stabilisation transactions were presented in the section "Underwriting,
Stabilization and Lock-up" of the prospectus approved on 22 September
2020 (together with a supplementary prospectus of 25 September 2020) by
the Luxembourg Financial Supervision Authority (Commission de
Surveillance du Secteur Financier). In connection with the IPO, Morgan
Stanley & Co. International plc (the "Stabilising Manager") or its
affiliates or agents had the option to undertake stabilisation
transactions for a period of 30 calendar days following the Listing Date
(which occurred on 12 October 2020). As per the announcement by the
Stabilising Manager dated 16 October 2020
(https://www.londonstockexchange.com/news-article/IRSH/stabilisation-notice/14721994),
no stabilisation within the meaning of Article 3.2(d) of the Market
Abuse Regulation (EU/596/2014) was undertaken by the Stabilising Manager
in the Company’s securities.

The settlement of the Over – allotment Option took
place on 20 October 2020.


As a result, the total number of shares sold in the
IPO, including the Over-allotment Option, amounts to 245,581,395 (two
hundred forty-five million five hundred eighty-one thousand three
hundred ninety-five) shares, which represents approx. 24% of the
Company's issued share capital.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability
company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.

Legal basis: Article 6 (3) of Commission Delegated
Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU)
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to
regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back
programmes and stabilisation measures.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Darren Huston Director
2020-10-22 Jonathan Eastick Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki