AIRWAY (1/2017) AirWay Medix Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport Bieżący nr 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. AirWay Medix Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka wyjaśnia, że Zarząd Emitenta nie dokonał wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki. Zadania powierzone osobom zarządzającym wykonywane są bez wyszczególnienia poszczególnym osobom sformalizowanego zakresu zadań i odpowiedzialności.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W chwili obecnej informacje na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych dywidendowej wynikają między innymi z raportów okresowych Spółki publikowanych i dostępnych na stronie internetowej. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że aktualnie trwają prace na odpowiednim dostosowaniem strony korporacyjnej, której kształt umożliwi w pełni realizację tej zasady, zapewniając inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do przedmiotowych informacji.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W chwili obecnej historyczne wybrane dane finansowe Spółki wynikają między innymi z raportów okresowych Spółki publikowanych i dostępnych na stronie internetowej, które umożliwiają ich swobodne kopiowanie i samodzielne przetwarzanie. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że aktualnie trwają prace na odpowiednim dostosowaniem strony korporacyjnej, której kształt umożliwi w pełni realizację tej zasady, zapewniając inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do przedmiotowych informacji.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W chwili obecnej informacje dotyczące polityki dywidendowej Emitenta wynikają między innymi z raportów bieżących i okresowych Spółki publikowanych i dostępnych na stronie internetowej. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że aktualnie trwają prace na odpowiednim dostosowaniem strony korporacyjnej, której kształt umożliwi w pełni realizację tej zasady, zapewniając inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do przedmiotowych informacji.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Spółce nie obowiązuje inna niż wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Ponadto, co wynika z treści Statutu dostępnego na stronie internetowej Spółki, wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych należy do suwerennych kompetencji Rady Nadzorczej. Spółka dołoży przy tym starań, aby informacje w tym zakresie zostały przedstawione na stronie korporacyjnej w sposób zapewniający inwestorom łatwiejszy i pełniejszy dostęp do przedmiotowych informacji.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na wysokie koszty związane z realizacją niniejszej zasady, Emitent nie zdecydował się na udostępnianie nagrań wideo z przebiegu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej. W ocenie Spółki niezwłoczna publikacja uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie zapewnia inwestorom możliwość zapoznania się z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia w sposób wystarczający.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40. Jednocześnie struktura akcjonariatu nie przemawia za tłumaczeniem strony internetowej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Statut Emitenta nie przewiduje wewnętrznego podziału odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególne obszary działalności spółki. Zadania powierzone osobom zarządzającym wykonywane są bez wyszczególnienia poszczególnym osobom sformalizowanego zakresu zadań i odpowiedzialności.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonują komitety wskazane w Załączniku I do „Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., ponieważ zadania komitetu audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą. Ponadto w Spółce nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń, ani komitet ds. nominacji.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Nie ma zastosowania.
Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie dysponuje środkami technicznymi, które umożliwiałyby realizację niniejszej rekomendacji. Z uwagi na wysokie koszty związane z realizacją tej rekomendacji, Emitent nie zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiałyby transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie w Spółce nie funkcjonuje program motywacyjny, przy czym w przypadku jego ustanowienia Spółka będzie dążyć, aby czynił on zadość wytycznym wynikającym z przedmiotowej zasady.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

  • 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

  • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi w szczególności na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność branży, a przy tym regulacje prawne obowiązujące emitentów papierów wartościowych co do sposobu i zakresu prezentacji informacji w zakresie danych dotyczących wynagrodzeń, Spółka wyjaśnia, że informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzeń będą upubliczniane przez Spółkę przede wszystkim zgodnie z aktualnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

WIG -0,71% 59 436,36
2018-03-23 17:05:00
WIG20 -0,74% 2 257,22
2018-03-23 17:15:00
WIG30 -0,77% 2 607,19
2018-03-23 17:05:00
MWIG40 -0,86% 4 611,80
2018-03-23 17:05:00
DAX -1,77% 11 886,31
2018-03-23 17:35:00
NASDAQ -2,43% 6 992,67
2018-03-23 21:02:00
SP500 -2,10% 2 588,26
2018-03-23 20:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl