REKLAMA

AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA

2020-07-31 17:20
publikacja
2020-07-31 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALL_Statut_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji zmian § 20 ust. 4 oraz § 20 ust. 6 Statutu Ailleron SA.
Zmiana Statutu Spółki zarejestrowana przez Sąd została przyjęta Uchwałą nr 23/06/2020 oraz Uchwałą nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku.
Informacje o podjętych uchwałach zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu Spółki:
„Członkowie Zarządu są powoływani na kadencję trwającą 1 rok.”
Treść § 20 ust. 4 Statutu Spółki po zmianach wynikających z uchwały nr 23/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r.:
„Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.”

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 6 Statutu Spółki:
„Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w okresie 2 lat po zakończeniu pełnienia tej funkcji z jakiegokolwiek powodu, zobowiązują się nie prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, z tytułu umowy zlecenia ani stosunku pracy, lub też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy ani udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usługi na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki. Szczegółowe warunki zakazu konkurencji i okres jego obowiązywania zostaną sprecyzowane w umowach o zakazie konkurencji.”

Treść § 20 ust. 6 Statutu Spółki po zmianach wynikających z uchwały nr 24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r.:
„Członkowie Zarządu w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu nie mogą prowadzić żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych ani też nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, w żadnej formie, bezpośrednio ani pośrednio, w tym na podstawie umowy zlecenia ani stosunku pracy, ani też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej lub też bez takiej podstawy, ani udzielać jakichkolwiek konsultacji lub świadczyć usług na rzecz jakichkolwiek podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Polityka wynagrodzeń członków organów Spółki przyjęta przez Walne Zgromadzenie lub indywidualne umowy o zakazie konkurencji z członkami Zarządu mogą przewidywać szczegółowe warunki zakazu konkurencji lub zasady jego obowiązywania po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu.”

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia przyjęte zmiany Statutu oraz uwzględniający je tekst jednolity Statutu Ailleron SA.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ALL_Statut_tekst jednolity.pdfALL_Statut_tekst jednolity.pdf Statut Ailleron SA - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-07-31 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki