REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Objęcie akcji Aforti Finance S.A. w ramach subskrypcji prywatnej

2022-10-07 17:16
publikacja
2022-10-07 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-27-2022_Objecie_akcji_Aforti_Finance_S.A._w_ramach_subskrypcji_prywatnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-07
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Objęcie akcji Aforti Finance S.A. w ramach subskrypcji prywatnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”, "Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dotyczące objęcia w dniu 6.10.2022 r. przez Emitenta 10.884.311 akcji serii N spółki zależnej Emitenta - Aforti Finance S.A.

Emisja akcji Aforti Finance S.A. miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła w trybie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii N doszła do skutku w dniu 30.09.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Finance S.A. podjęło uchwałę o emisji akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 12.000.000 (dwanaście milionów) sztuk akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz o wartości emisyjnej 8 zł każda. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 25.112.827 akcji Aforti Factor S.A.

Celem powyższej transakcji jest realizacja przyjętej strategii, w tym zbudowania możliwie najbardziej transparentnej struktury biznesowej oraz pełne skoncentrowanie posiadanych zasobów na dynamizacji rozwoju usług oferowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Intensyfikacja działań Spółki ma na celu znaczącą ekspansję skali biznesu prowadzonego przez Spółki zależne Emitenta w obszarze działalności windykacyjnej, faktoringowej, wymiany walut i projektu EMI.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-27-2022 Objęcie akcji Aforti Finance S.A. w ramach subskrypcji prywatnej.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-27-2022 Objęcie akcji Aforti Finance S.A. w ramach subskrypcji prywatnej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Acquisition
of shares in Aforti Finance S.A. as part of a private subscription


The
Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in
Warsaw (hereinafter: the "Company", "Issuer") hereby announces to the
public regarding the acquisition by the Issuer of 10,884,311 series N
shares of the Issuer's subsidiary - Aforti Finance S.A. on October 6,
2022


Issue
of shares in Aforti Finance S.A. had the nature of a private
subscription and followed pursuant to article 431 § 1, § 2 point 1), §
3a, § 6 and § 7, article 432, article 433 § 1 and 2, article 430 § 1 and
5 and in connection with article 310 § 2 of the Commercial Companies
Code.


The
issue of Series N Shares took place on September 30, 2022. Extraordinary
General Meeting of Shareholders of Aforti Finance S.A. adopted a
resolution on the issue of ordinary bearer shares in the number of up to
12,000,000 (twelve million) series N shares with a nominal value of PLN
1.00 (one zloty) each and an issue price of PLN 8 (eight zlotys) per
share. The shares were covered by a non-cash contribution in the form of
25,112,827 shares in Aforti Factor S.A.


The
purpose of the above transaction is the implementation of the adopted
strategy, including building the most transparent business structure
possible and the full concentration of resources on the dynamics of the
development of services offered by the Issuer's Capital Group. The
intensification of the Company's activities is aimed at a significant
expansion of the business scale of the Issuer's subsidiaries in the area
of debt collection, factoring, currency exchange, and the EMI project.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-07 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki