Zysk netto grupy Pekao SA w II kw. '20 powyżej oczekiwań

2020-08-05 07:21, akt.2020-08-05 11:28
publikacja
2020-08-05 07:21
aktualizacja
2020-08-05 11:28
Pekao

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2020 roku spadł do 359,2 mln zł z 582 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 271,3 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 247 mln zł do 341,6 mln zł.

W I połowie 2020 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 546 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 824,4 mln zł. Wyniki banku były pod wpływem rezerw związanych z COVID-19 (wpływ na zysk brutto wyniósł 544 mln zł), zmian składek BFG oraz jednorazowych kosztów związanych z restrukturyzacją.

Suma bilansowa Pekao wzrosła o 20 proc. do 235 mld zł.

"Silny wzrost sumy bilansowej pozwolił nam stać się drugim bankiem na rynku" - powiedział p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba.

Wakacjami kredytowymi w Pekao objętych było 6 proc. portfela kredytów detalicznych i 4 proc. portfela kredytów mikroprzedsiębiorstw i MŚP.

"Ten okres to dla nas był czas wzmacniania relacji z klientami, zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by wspierać klientów w dystrybucji programów pomocowych, i wspierać ich oferując wakacje kredytowe (...)" - powiedział Skiba.

Koszty ryzyka za I półrocze wynosiły 1,01 proc. i były wyższe rdr 0,63 pp z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID-19.

Przedstawiciele Pekao podali, że bank ma ostrożne podejście przy tworzeniu odpisów związanych z COVID-19. Bank utworzył w II kwartale dodatkowe rezerwy na hotele i centra handlowe.

"Tworzymy najwyższe odpisy na COVID-19 w całym sektorze - to są odpisy na te kredyty, które się nie popsuły, ale są to odpisy na scenariusz makroekonomiczny, zgodnie z MSSF9. Ciągle obserwujemy dosyć dobrą sytuację, jeśli chodzi o nasz portfel - nasz wskaźnik NPL delikatnie wzrósł, ale jest na bardzo bezpiecznych poziomach" - powiedział wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

"Patrzymy na przyszłość z ostrożnością, lecz z optymizmem" - dodał.

Bank podał, że liczba jego aktywnych użytkowników mobilnych wzrosła o 430 tys. rdr i już blisko 70 proc. sprzedaży kredytów konsumpcyjnych jest realizowana w kanałach cyfrowych.

Pekao poinformował, że widzi pierwsze oznaki wzrostu sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych w czerwcu była o 77 proc. wyższa niż w kwietniu, a sprzedaż rachunków bieżących wyższa o 74 proc.

Pekao poinformował, że ma konserwatywne podejście do sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, co wynika z niepewności, co do pełnej skali wpływu COVID-19. Średnia kwota kredytu jest niższa niż w sektorze.

Nowe kredyty dla MŚP są udzielane przy coraz większym wykorzystaniu gwarancji - w II kwartale było to 78 proc., podczas gdy w I kwartale 32 proc.

"Staramy się mieć ostrożne podejście w zarządzaniu bilansem. Widzimy ryzyka związane z pandemią i ryzyka związane z polityką kredytową i z tego powodu jesteśmy bardziej ostrożni, jeśli chodzi o średnią wartość kredytu konsumpcyjnego" - powiedział Skiba.

W II półroczu 2020 roku Pekao chce kontynuować strategię utrzymania ryzyka kredytowego na bezpiecznym poziomie, prowadząc ostrożną politykę rozwoju portfela kredytowego.

Odpisy wyniosły w okresie drugiego kwartału 2020 roku 474 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 2,6 proc. wyższych odpisów na poziomie 486,6 mln zł (przedział oczekiwań od 467 mln zł do 504,8 mln zł).

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.366 mln zł i był 4,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.311,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.278 - 1.328,7 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 568 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 563 mln zł (oczekiwania wahały się od 555 mln zł do 577 mln zł).

Bank podał, że zwiększył koncentrację na efektywności i wprowadził szereg inicjatyw redukujących koszty w obszarach m.in. marketingu czy kosztów doradztwa niezwiązanych z transformacją. Bank zmniejszył także liczbę sieci placówek (o 27 rdr).

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 1 366 1 311,9 4,1%
Wynik z prowizji 568 563,0 0,9%
Saldo rezerw -474 -486,6 -2,6%
Zysk netto 359 271,3 32,4%
2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 1 366 1 358 0,6% 1 428 -4,4%
Wynik z prowizji 568 633 -10,2% 614 -7,6%
Saldo rezerw -474 -177 167,4% -331 43,2%
Zysk netto 359 582 -38,3% 187 92,2%

Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w '20 przynajmniej o 50 proc.

Bank Pekao spodziewa się spadku zysku w 2020 roku na poziomie przynajmniej 50 proc., przy koszcie ryzyka w przedziale od 0,9 proc. do 1,1 proc. Bank nie ma jednoznacznych sygnałów pogorszenia jakości kredytów dla których zakończyły się moratoria kredytowe - poinformowali PAP Biznes wiceprezesi banku.

"Spodziewamy się utrzymania presji na pozycje dochodowe w następnych kwartałach, będącej przede wszystkim efektem obniżenia stóp procentowych przy jednoczesnej stopniowej odbudowie aktywności biznesowej klientów. Na wyniki negatywnie będą wpływać również podwyższone koszty ryzyka, których skala będzie uzależniona od tempa powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu i wygasania programów wsparcia płynności" - powiedział PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

"Będziemy kontynuować działania po stronie kosztowej, aby przynajmniej częściowo te negatywne efekty na wynik finansowy ograniczyć, jednakże spodziewamy się spadku zysku Banku Pekao w 2020 roku na poziomie przynajmniej 50 proc. rdr" - dodał.

W I połowie 2020 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 546 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 824,4 mln zł.

Bank Pekao szacuje, że koszt ryzyka w 2020 roku będzie się mieścił w przedziale od 0,9 proc. do 1,1 proc.

"W tej chwili trudno precyzyjnie oszacować wpływ COVID-19 na gospodarkę i sytuację biznesową naszych klientów w zakresie tempa odbicia oraz wpływu programów pomocowych. Na dzisiaj oceniamy prawdopodobny koszt ryzyka w tym roku w przedziale 90 - 110bps (dwa razy nasz długoterminowy cel w zakresie kosztu ryzyka), a następnie stopniowy spadek w 2021 i normalizację w 2022 roku" - powiedział PAP Biznes wiceprezes Banku Pekao Marcin Gadomski.

"Obecnie nasz portfel kredytów zachowuje się dobrze, a dużą część rezerw tworzymy w oparciu o metody statystyczne na ewentualność pogorszenia jakości portfela w następnych kwartałach, kiedy będziemy już mogli zaobserwować wpływ wygaszania programów pomocowych na sytuację klientów" - dodał.

Koszty ryzyka za I półrocze wynosiły 1,01 proc. i były wyższe rdr 0,63 pp z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID-19.

Gadomski podał, że bank nie obserwuje jednoznacznych sygnałów pogorszenia jakości kredytów po wygaśnięciu pierwszych moratoriów kredytowych klientów indywidulanych.

"Nie obserwujemy jednoznacznych sygnałów pogorszenia jakości kredytów tych klientów, którzy zakończyli już okres moratoriów kredytowych. Zaledwie parę procent z tych klientów wykazuje drobne opóźnienia po zakończeniu wakacji, ale może to być efekt zapomnienia, iż wakacje kredytowe się skończyły i należy wrócić do spłaty miesięcznych rat" - powiedział Gadomski.

Bank szacował wcześniej, że koszty ryzyka w całym sektorze wzrosnąć mogą 2-3 krotnie. Wiceprezes podtrzymał te szacunki.

"Podtrzymujemy nasze szacunki dotyczące kosztów ryzyka, niemniej skala oddziaływania programów pomocowych może nie tylko wpłynąć na ewentualne wypłaszczenie kosztów ryzyka w sektorze, ale może również wpłynąć na przeniesienie większego ciężaru kosztów ryzyka na rok 2021" - powiedział Kubiak.

"W Pekao podchodzimy ostrożnie do kosztów ryzyka, zawiązując jedne z najwyższych rezerw statystycznych już na obecnym etapie. Jednocześnie mamy strukturę portfela kredytowego, która czyni nas bardziej odpornym bankiem na obecne warunki makroekonomiczne" - dodał.

Kubiak poinformował, że odblokowanie gospodarki w ciągu II kwartału przyczyniło się do ożywienia aktywności klientów banku.

"Było to szczególnie widoczne w stopniowym odbiciu sprzedaży kredytów konsumenckich, pozyskiwaniu klientów oraz produktach inwestycyjnych. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych w czerwcu była o 77 proc. wyższa niż w kwietniu, a sprzedaż rachunków bieżących o 74 proc. wyższa w czerwcu niż w kwietniu – wspierana innowacjami, jak konto na selfie i PeoPay Kids" - powiedział Kubiak.

"Poprawa nastrojów rynkowych i szersza oferta produktowa skutkowała też silniejszą sprzedażą netto funduszy inwestycyjnych i wzrostem aktywów pod zarządzaniem. Natomiast od początku ograniczony był wpływ lockdown’u na poziomy udzielania kredytów hipotecznych" - dodał.

seb/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki