REKLAMA

Senatorowie szykują zmiany w zasiłku pogrzebowym

Ewelina Czechowicz2021-06-20 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-06-20 06:00
Senatorowie szykują zmiany w zasiłku pogrzebowym
Senatorowie szykują zmiany w zasiłku pogrzebowym
fot. Syda Productions / / Shutterstock

Zasiłek pogrzebowy to jedno ze świadczeń, w których zmiany nie następują zbyt często. Jednak ten rok takie zmiany właśnie przyniesie. Rozpatrują je właśnie senatorowie. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać ze świadczenia?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które przysługujące w razie śmierci bliskiej osoby.  Ma być rekompensatą za poniesione koszty pochówku. Do marca 2011 zasiłek wynosił 6 tys. 400 zł i odpowiadał dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Ile wynosi teraz i od czego zależy?  

Kwota wypłacanego zasiłku pogrzebowego ma zrekompensować osobie, która poniosła koszty pogrzebu część wydatków. Zasiłek pogrzebowy to świadczenie uregulowane w ustawie  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników regulacja dotycząca tego świadczenia znajduje się w art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Świadczenie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego;
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
  • osoby spełniającej warunki do uzyskania emerytury lub renty, która jednak w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do jednego z tych świadczeń;
  • członka rodziny ubezpieczonego lub emeryta czy rencisty.

Uprawnieni do otrzymania zasiłku pogrzebowego

Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów, na potrzeby ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które jest podstawą wypłaty zasiłku pogrzebowego w związku ze śmiercią członka rodziny, pod tym pojęciem należy rozumieć:  dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, inne dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności (również jako rodzina zastępcza), a także wnuki i rodzeństwo, małżonków pozostałych przy życiu (wdowiec i wdowa) oraz rodziców w tym również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje zwykle osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek ten może przysługiwać również innym podmiotom, pod warunkiem pokrycia kosztów pogrzebu. Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

  • dom pomocy społecznej
  • gmina
  • powiat
  • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego
  • inna osoba niż członek rodziny.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Osoba uprawniona może od 1 marca 2011 r. otrzymać 4.000 zł zasiłku pogrzebowego. Jeżeli koszty związane z pogrzebem poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to kwotę zasiłku pogrzebowego dzieli się pomiędzy te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku pogrzebowego powinna złożyć we właściwej jednostce ZUS lub KRUS wniosek o wypłatę zasiłku, wyciąg z aktu zgonu oraz oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

Należy też pamiętać, że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, jeżeli osoba zainteresowana nie zgłosi wniosku o jego przyznanie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje lub w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu w przypadku późniejszego odnalezienia zwłok.

Prawo do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionej – (projekt)

W związku z przyjętym przez dwie komisje senackie projektem (druk senacki 380), prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego mają otrzymać osoby, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego sporządzono kartę zgonu, bez względu na czas trwania ciąży. 

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wspólnie z Komisją Ustawodawczą rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych. Aktualnie projekt został skierowany do drugiego czytania.  Projekt powstał z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie w celu otrzymania zasiłku pogrzebowego niezbędne jest uzyskanie odpisu aktu zgonu. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, to aktualnie, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie sporządza się aktu zgonu dziecka. Wystawiany jest jedynie akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. W związku z tym osoby, które pokryły koszt pochówku dziecka, nie mogą otrzymać zasiłku pogrzebowego. Zmiana przepisów ma rozszerzyć grono uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego i pozwolić na zwrot poniesionych kosztów.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
bha
Czyli zasiłek pogrzebowy zamiast rosnąć wraz z rosnącymi niestety kosztami i cenami pochówku to od dekady stoi w miejscu, gdzie tu jest jakaś pozytywna wzrostowa zmiana?????
bha
Cóż......Do marca 2011r. dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiła o wysokości 6400 zł zasiłku pogrzebowego - natomiast w 2021r.dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia wynosi obecnie już około 11,5 tyś zł,a zasiłek pogrzebowy ugrzązł na trwałe w miejscu niestety na wysokości 4 tysięcy zł Cóż......Do marca 2011r. dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiła o wysokości 6400 zł zasiłku pogrzebowego - natomiast w 2021r.dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia wynosi obecnie już około 11,5 tyś zł,a zasiłek pogrzebowy ugrzązł na trwałe w miejscu niestety na wysokości 4 tysięcy zł .Czy Senatorowie tego nie widzą,nie dostrzegają i gdzie tu jest jakaś pozytywna zmiana od już ponad dekady ????????!!!!!!!!!!!!!!.
demeryt_69 odpowiada bha
Czy to za Ehuda Olmerta obniżyli ten zasiłek?
demeryt_69
Kaligula zrobił senatorem swojego ulubionego konia :)

Powiązane: Spadki i testamenty

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki