REKLAMA
Tour de spółki

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego PEPEES SA

2018-01-08 14:34
publikacja
2018-01-08 14:34

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego PEPEES SA - komunikat

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S.A. OGŁOSZONE PRZEZ MAKSYMILIANA I MICHAŁA SKOTNICKICH

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji (dalej „Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez Maksymiliana i Michała Skotnickich (dalej łącznie „Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywających akcji spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm., dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017, poz. 1748) (dalej „Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju:

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 31.396.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038455 (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 0,06 zł (słownie: sześć groszy) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), zdematerializowanych

i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) kodem ISIN: PLPEPES00018 (dalej „Akcje”), reprezentujących 33,05% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 31.396.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną:

Imię i nazwisko: Maksymilian Skotnicki

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Adres do doręczeń: Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Imię i nazwisko: Michał Skotnicki

Miejsce zamieszkania: Warszawa

Adres do doręczeń: Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Pomiędzy Maksymilianem Skotnickim a Michałem Skotnickim istnieje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną:

Podmiotami nabywającymi Akcje w ramach Wezwania są Wzywający, o których mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma: Dom Maklerski Banku BPS S.A. (dalej: „DMBPS”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Nr telefonu: +48 22 53 95 555

Nr faksu: +48 22 53 95 556

Adres poczty elektronicznej: dm@dmbps.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych Wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji:

W wyniku Wezwania Wzywający:

(i) zamierzają łącznie nabyć 31.396.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji uprawniających do 31.396.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,05% ogólnej liczby akcji Spółki

i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających przed ogłoszeniem Wezwania, 62.700.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 62.700.000 (słownie: sześćdziesięciu dwóch milionów siedmiuset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Maksymilian Skotnicki, będący pierwszym z Wzywających oraz podmiotem nabywającym Akcje:

(i) zamierza nabyć nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji uprawniających do wykonywania 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,11% ogólnej liczby akcji Spółki

i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Maksymiliana Skotnickiego przed ogłoszeniem Wezwania, 20.703.282 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające do 20.703.282 (słownie: dwudziestu milionów siedmiuset trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 21,79% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Michał Skotnicki, będący drugim z Wzywających oraz podmiotem nabywającym Akcje:

(i) zamierza nabyć nie więcej niż 31.296.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji uprawniających do 31.296.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,94% ogólnej liczby akcji Spółki

i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Michała Skotnickiego przed ogłoszeniem Wezwania, 41.996.718 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji Spółki uprawniających do 41.996.718 (słownie: czterdziestu jeden milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemnastu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44,21% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona:

Wzywający, jako podmioty nabywające Akcje, zobowiązują się nabyć Akcje jeżeli w ramach Wezwania zapisami objętych zostanie co najmniej 16.196.708 (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem) Akcji, które uprawniają do 16.196.708 (słownie: szesnastu milionów stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,05% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania:

W wyniku Wezwania Wzywający:

(i) zamierzają łącznie nabyć 31.396.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji uprawniających do 31.396.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,05% ogólnej liczby akcji Spółki

i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierzają osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających przed ogłoszeniem Wezwania, 62.700.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 62.700.000 (słownie: sześćdziesięciu dwóch milionów siedmiuset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Maksymilian Skotnicki, będący pierwszym z Wzywających oraz podmiotem nabywającym Akcje:

(i) zamierza nabyć nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji uprawniających do wykonywania 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,11% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Maksymiliana Skotnickiego przed ogłoszeniem Wezwania, 20.703.282 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające do 20.703.282 (słownie: dwudziestu milionów siedmiuset trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 21,79% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania Michał Skotnicki, będący drugim z Wzywających oraz podmiotem nabywającym Akcje:

(i) zamierza nabyć nie więcej niż 31.296.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji uprawniających do 31.296.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,94% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

(ii) zamierza osiągnąć, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Michała Skotnickiego przed ogłoszeniem Wezwania, 41.996.718 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji Spółki uprawniające do 41.996.718 (słownie: czterdziestu jeden milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset osiemnastu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 44,21% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy

z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie Wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot:

Akcje objęte zapisami w ramach Wezwania będą nabywane w pierwszej kolejności przez Maksymiliana Skotnickiego, do liczby 100.000 (słownie: stu tysięcy) Akcji, stanowiących 0,11% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Michał Skotnicki nabędzie wszystkie pozostałe Akcje objęte zapisami w ramach Wezwania powyżej tej liczby, aż do osiągnięcia przez Wzywających, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez nich przed ogłoszeniem Wezwania, 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oznacza to, iż Michał Skotnicki nabędzie nie więcej niż 31.296.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji, stanowiących 32,94% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 1,45 zł (słownie złotych: jeden złoty czterdzieści pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję („Cena Akcji”).

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są tożsame w zakresie uprawnień co do prawa głosu.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte Wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny:

Cena Akcji jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna z dziennych średnich cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wyniosła 1,29 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy).

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Maksymilian Skotnicki, będący pierwszym z Wzywających, nabywał akcje Spółki. Najwyższa cena zapłacona za akcje Spółki przez Maksymiliana Skotnickiego w tym okresie wyniosła 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy).

Cena Akcji nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką Maksymilian Skotnicki zapłacił za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania Michał Skotnicki, będący drugim z Wzywających, nie nabywał akcji Spółki.

Wzywający nie mają podmiotów dominujących. Podmioty zależne od Wzywających nie nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Poza porozumieniem między Wzywającymi, nie istnieje, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie istniało, żadne inne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, którego stronami byliby Wzywający.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są tożsame w zakresie uprawnień co do prawa głosu.

11. Czas trwania Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów:

Ogłoszenie Wezwania: 8 stycznia 2018 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 26 stycznia 2018 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 8 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 13 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 15 lutego 2018 r.

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w godzinach i miejscach wskazanych w pkt 19 Wezwania.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia termin na przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywających łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni, tj. maksymalnie do dnia 5 kwietnia 2018 r. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia Wzywający zawiadomią o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia, termin na przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony do 120 (stu dwudziestu) dni, tj. maksymalnie do dnia 25 maja 2018 r., o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji w Wezwaniu wskazanego w pkt. 29 Wezwania. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią

o przedłużeniu w tym trybie okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu na przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Wzywający zawiadomią o zmianach okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia.

Okres przyjmowania zapisów w Wezwaniu nie może ulec skróceniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego:

Żaden z Wzywających nie ma podmiotu dominującego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje:

Podmioty nabywające Akcje są tożsame z Wzywającymi, w związku z czym wymagane informacje zostały zamieszczone w pkt 12 powyżej.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy:

Pomiędzy Wzywającymi istnieje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Maksymilian Skotnicki posiada 20.603.282 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki, które stanowią 21,69% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 20.603.282 (słownie: dwudziestu milionów sześciuset trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 21,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Michał Skotnicki posiada 10.700.011 (słownie: dziesięć milionów siedemset tysięcy jedenaście) akcji Spółki, które stanowią 11,26% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 10.700.011 (słownie: dziesięciu milionów siedmiuset tysięcy jedenastu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający posiadają łącznie 31.303.293 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, które stanowią 32,95% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania łącznie 31.303.293 (słownie: trzydziestu jeden milionów trzystu trzech tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający nie mają podmiotów dominujących. Podmioty zależne od Wzywających nie posiadają akcji Spółki.

Poza porozumieniem między Wzywającymi, nie istnieje inne porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, którego stronami byliby Wzywający.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania:

Wzywający w wyniku Wezwania zamierzają uzyskać, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających przed ogłoszeniem Wezwania, 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 62.700.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy) akcji uprawniających do 62.700.000 (słownie: sześćdziesięciu dwóch milionów siedmiuset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający nie mają podmiotów dominujących. Podmioty zależne od Wzywających nie posiadają akcji Spółki.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy:

Podmioty nabywające Akcje są tożsame z Wzywającymi, w związku z czym wymagane informacje zostały zamieszczone w pkt 14 powyżej.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania:

Podmioty nabywające Akcje są tożsame z Wzywającymi, w związku z czym wymagane informacje zostały zamieszczone w pkt 15 powyżej.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje:

Wzywający są jednocześnie podmiotami nabywającymi Akcje.

Maksymilian i Michał Skotniccy, będący Wzywającymi oraz podmiotami nabywającymi Akcji, są braćmi. Pomiędzy Wzywającymi istnieje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem:

Zapisy na sprzedaż Akcji objęte Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie DMBPS oraz w punktach usług maklerskich („Punkty Usług Maklerskich”, „PUM”) DMBPS zgodnie z listą wskazaną poniżej, w dni robocze w godzinach ich otwarcia:

Lp. Miejsca przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Adres Godziny otwarcia Nr telefonu
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. - centrala Warszawa,ul. Grzybowska 81 8.00-16.00
(22) 53 95 078
2. 2
OSTROŁĘKA
07-410 Ostrołęka 9.00-17.00
(29) 643-89-10
3.
SZEPIETOWO
18-210 Szepietowo 8.30-16.35
(86)477-04-21
4.
LIMANOWA
34-600 Limanowa 8.30-15.30
(18)337-91-45
5.
GLIWICE
41-100 Gliwice
9.00-17.00
(32) 302-01-64
6.
BIAŁYSTOK
15-002 Białystok 8.30-16.30
(85) 744-51-30
7.
PŁOŃSK
09-100 Płońsk 9.00-17.00

Kopia dokumentu Wezwania oraz wszelkie formularze niezbędne do złożenia zapisu będą dostępne w ww. punktach oraz na stronie internetowej www.dmbps.pl .

20. Wskazanie terminów, w jakich, w czasie trwania Wezwania, podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie:

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będący jednocześnie podmiotami nabywającymi Akcje, nie będą nabywać Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywających Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 13 lutego 2018 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 2 (drugiego) dnia roboczego od daty zawarcia transakcji, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 15 lutego 2018 r.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane:

Nie dotyczy, gdyż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia - jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie - jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany - jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany - jeżeli Wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę Akcji.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności:

Żaden z Wzywających nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Spółki.

Wzywający łącznie nie są podmiotem dominującym wobec Spółki.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym, albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności:

Żaden z Wzywających nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Spółki.

Wzywający łącznie nie są podmiotem dominującym wobec Spółki.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania:

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Michała Skotnickiego kontroli nad Spółką w wyniku nabycia Akcji w ramach Wezwania albo upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana.

Uzyskanie powyższej zgody oczekiwane jest najpóźniej w dniu 8 lutego 2018 r., który to termin może zostać przedłużony, jednokrotnie lub wielokrotnie, maksymalnie do dnia 25 maja 2018 r.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w Wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania:

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkami:

(i) złożenia w ramach Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt 6 powyżej;

(ii) spełnienia warunku prawnego wskazanego w pkt 29 powyżej;

(iii) podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej Spółki, powołującej w skład rady nadzorczej Spółki jednego kandydata wskazanego przez Michała Skotnickiego. Michał Skotnicki wskaże kandydata do rady nadzorczej Spółki, o którym mowa w poprzednim zdaniu, najpóźniej w ciągu dziesięciu (10) dni od zwołania walnego zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie przewidywał dokonanie zmian w składzie rady nadzorczej. Niewskazanie w tym terminie przez Michała Skotnickiego kandydata do rady nadzorczej Spółki będzie równoznaczne z wycofaniem przez Wzywających tego warunku;

(iv) zawarcia przez Michała Skotnickiego i Spółkę umowy o współpracy strategicznej, dotyczącej udzielenia przez Michała Skotnickiego wsparcia Spółce w realizacji obecnej strategii Spółki oraz w kształtowaniu przyszłej strategii Spółki.

Warunki wskazane w niniejszym Wezwaniu powinny ziścić się najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. 8 lutego 2018 r., tj. o ile termin na przyjmowanie zapisów nie zostanie wydłużony na zasadach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Wezwania.

Wzywający, będąc jednocześnie podmiotami nabywającymi Akcje, zastrzegają sobie prawo do nabycia Akcji pomimo niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjęli decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się powyższych warunków zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania:

Celem Wezwania jest nabycie przez Wzywających odpowiedniej liczby akcji Spółki, która pozwoli Wzywającym uzyskać możliwość włączenia się w realizację obecnej oraz w kształtowanie przyszłej strategii Spółki. Nabycie akcji w Wezwaniu Wzywający traktują jako inwestycję wieloletnią i strategiczną. W przypadku osiągnięcia celu Wezwania Wzywający zamierzają w taki sposób realizować swe uprawnienia korporacyjne w Spółce, aby wspierać jej dalszy rozwój, zgodnie z dotychczasową strategią Spółki ogłoszoną do roku 2018, w szczególności w zakresie: a) modernizacji produkcji, b) rozwoju eksportu produktów Spółki na rynki zagraniczne oraz c) długoterminowego zabezpieczenia źródeł surowców: ziemniaka i pszenicy, także poprzez zwiększenie areałów własnych upraw Spółki. Wzywający pozytywnie oceniają ogłoszoną do roku 2018 strategię rozwoju Spółki i w okresie jej obowiązywania nie zamierzają podejmować działań zmierzających do jej zasadniczej zmiany.

Wzywający nie widzą także potrzeby zmian w zakresie dotychczasowej lokalizacji prowadzenia działalności przez Spółkę, jak również w zakresie dotychczasowej polityki zatrudnienia.

Wzywający zakładają także utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania:

Wzywający są jednocześnie podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu, w związku z czym plany podmiotów nabywających Akcje w Wezwaniu wobec Spółki są takie same jak opisane w pkt 31 powyżej.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania:

Stosownie do art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający mogą odstąpić od Wezwania jedynie, jeżeli inny podmiot ogłosi Wezwanie dotyczące Akcji.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku Wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy:

Nabycie Akcji nastąpi zgodnie z trybem określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

Z zastrzeżeniem pkt 29 i 30 powyżej, Wzywający będą zobowiązani do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku gdy liczba Akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, będzie mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu – lub do nabycia Akcji w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku gdy liczba Akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku Wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy:

Jeżeli, po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, liczba Akcji nabywanych od podmiotów, które dokonały zapisów w ramach Wezwania, nie będzie liczbą całkowitą, liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe do nabycia w wyniku tego zaokrąglenia Akcje będą nabywane w kolejności poczynając od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, do czasu aż liczba nabywanych Akcji osiągnie 31.396.707 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem) Akcji.

Akcje będące przedmiotem Wezwania nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia:

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający zabezpieczyli rozliczenie Wezwania środkami pieniężnymi w PLN zdeponowanymi na rachunkach maklerskich prowadzonych dla Wzywających. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji wskazanej w pkt 9 powyżej, przy czym Maksymilian Skotnicki ustanowił zabezpieczenie w zakresie zamiaru nabycia w ramach Wezwania 100.000 (słownie: stu tysięcy) Akcji, zaś Michał Skotnicki – w zakresie zamiaru nabycia w ramach Wezwania 31.296.707 (słownie: trzydziestu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset siedmiu) Akcji.

Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów:

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania ogłoszonego przez Wzywających.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w siedzibie DMBPS oraz w Punktach Usług Maklerskich. Lista podmiotów przyjmujących zapisy na Akcje została wskazana w pkt 19 niniejszego Wezwania. Dopuszcza się również, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Wezwania, przesyłanie zapisów drogą korespondencyjną.

DMBPS otworzy rejestr, w którym rejestrowane będą zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Wpis do rejestru dokonany będzie niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na Akcje oraz po przedłożeniu oryginału świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 – 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768). Na dowód prawidłowego złożenia zapisu na Akcje DMBPS przekaże osobie zgłaszającej się na Wezwanie wyciąg z rejestru.

DMBPS, we współpracy z podmiotami, które wystawiają świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i braku wystawienia świadectwa depozytowego, złożony zapis na Akcje zostanie uznany za złożony nieprawidłowo i Akcje objęte zapisem nie będą przedmiotem transakcji nabycia Akcji.

W formularzu zapisu osoba zgłaszająca się na Wezwanie składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu, o braku ograniczeń w sprzedaży Akcji posiadanych przez akcjonariusza, o braku obciążeń tych Akcji na rzecz osób trzecich oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) Formularze

Zapis na sprzedaż Akcji, świadectwo depozytowe oraz pełnomocnictwo powinny być prawidłowo sporządzone na formularzach zgodnych ze wzorem udostępnionym przez DMBPS.

Formularze wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dodatkowymi informacjami i kopią dokumentu Wezwania będą dostępne w punktach, wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania oraz na stronie internetowej www.dmbps.pl.

Przed rozpoczęciem terminu przyjmowania zapisów ww. dokumenty zostaną udostępnione firmom inwestycyjnym oraz bankom depozytariuszom.

Zapis złożony na formularzu niezgodnym ze wzorem formularza udostępnionego przez DMBPS może zostać uznany za złożony nieprawidłowo.

Zapis nieczytelny zostanie uznany za złożony nieprawidłowo.

c) Osobiste składanie zapisu na sprzedaż Akcji

Osoby odpowiadające na Wezwanie lub ich pełnomocnicy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących działania przez pełnomocnika, zamierzające osobiście złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania w punktach wskazanych w pkt 19 Wezwania powinny:

(i) w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, (a) złożyć dyspozycję blokady Akcji ważną do daty transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu, (b) uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności oraz (c) złożyć ważne do daty transakcji nabycia Akcji zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywających; oraz

(ii) złożyć zapis na sprzedaż Akcji poprzez dostarczenie do jednego z punktów wskazanych w pkt 19 niniejszego Wezwania oryginału świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) bezpośrednio powyżej, oraz podpisanie, w obecności pracownika DMBPS, prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na sprzedaż Akcji.

d) Korespondencyjne składanie zapisu na sprzedaż Akcji

Osoby odpowiadające na Wezwanie lub ich pełnomocnicy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących działania przez pełnomocnika, zamierzające złożyć korespondencyjnie prawidłowy zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny:

(i) w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, (a) złożyć dyspozycję blokady Akcji ważną do daty transakcji nabycia Akcji, i (b) uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności oraz (c) złożyć ważne do daty transakcji nabycia Akcji zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywających; oraz

(ii) prawidłowo wypełnić formularz zapisu na sprzedaż Akcji, dostępny m.in. na stronie www.dmbps.pl oraz uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu złożonego na formularzu zapisu na Akcje przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt (i) bezpośrednio powyżej, lub przez notariusza; oraz

(iii) przesłać, w sposób umożliwiający udokumentowanie potwierdzenie odbioru, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt (i) bezpośrednio powyżej, oraz oryginał poświadczonego formularza zapisu na Akcje, o którym mowa w pkt (ii) bezpośrednio powyżej na adres:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

z dopiskiem „WEZWANIE PEPEES”

w takim terminie, aby dokumenty te zostały dostarczone do siedziby DMBPS nie później niż do godz. 16.00 czasu warszawskiego, w ostatnim dniu terminu przewidzianego na przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji, wskazanego w pkt 11 Wezwania.

Ani Wzywający ani DMBPS nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów na Akcje złożonych według procedury opisanej powyżej, które dostarczone zostaną do DMBPS po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Ani Wzywający ani DMBPS nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu do DMBPS zapisów na Akcje składanych według procedury opisanej powyżej.

Wzywający oraz DMBPS nie ponoszą odpowiedzialności za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób nieprawidłowy, w szczególności nieczytelnych.

e) Działanie przez pełnomocnika

Zapis na sprzedaż Akcji może zostać złożony przez pełnomocnika osoby zgłaszającej się w odpowiedzi na Wezwanie. Pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem upoważniającym go do:

(i) złożenia dyspozycji blokady Akcji na okres do daty zawarcia transakcji nabycia Akcji, zgodnie z warunkami Wezwania;

(ii) złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;

(iii) odbioru świadectwa depozytowego wystawionego dla zablokowanych Akcji w związku z Wezwaniem;

(iv) złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie.

Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną z notarialnym poświadczeniem podpisu osoby zgłaszającej się na Wezwanie lub powinno posiadać poświadczenie własnoręczności podpisu osoby zgłaszającej się na Wezwanie przez podmiot wystawiający świadectwo depozytowe lub powinno zostać wystawione w formie aktu notarialnego.

Pracownicy banków prowadzących rachunki powiernicze, lub zarządzający portfelami klientów, składający zapisy w imieniu osób zgłaszających się na Wezwanie, powinni posiadać stosowne umocowanie do złożenia zapisu oraz:

(i) pełnomocnictwo udzielone przez osobę zgłaszającą się na Wezwanie lub

(ii) złożyć oświadczenie o należytym umocowaniu do działania w imieniu takiej osoby.

f) Identyfikacja osoby zgłaszającej się na Wezwanie

Osoby fizyczne zgłaszającej się na Wezwanie powinny przedstawić dokument tożsamości. Osoby reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dodatkowo powinny przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

g) Koszty rozliczeń

DMBPS nie będzie pobierał opłat od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji czy też wydaniem świadectwa depozytowego. Od osób, które posiadają Akcje objęte Wezwaniem na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez DMBPS zostanie pobrana prowizja od zrealizowanej transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującą w DMBPS Taryfą opłat i prowizji za usługi świadczone przez DMBPS.

Osoby zgłaszające się na Wezwanie posiadające Akcje objęte Wezwaniem na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez inne podmioty, poniosą zwyczajowe koszty prowizji i opłat pobieranych przez te podmioty, związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Osoby zgłaszające się na Wezwanie powinny skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, w celu ustalenia kwot należnych prowizji i opłat.

Wzywający:

Maksymilian Skotnicki

/-/

Michał Skotnicki

/-/

Podmiot pośredniczący:

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Tomasz Czuchra Marta Kazimierska

/-/ /-/

p.o. Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki