REKLAMA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji VANTAGE DEVELOPMENT SA

2017-02-03 17:26
publikacja
2017-02-03 17:26

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu - komunikat

Wezwanie jest ogłoszone zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2005 r. Nr 207 poz. 1729 ze zm.) (dalej „Rozporządzenie”). Wezwanie zostało ogłoszone w związku z zawarciem 1 lutego 2017 przez strony opisane niżej w pkt 2. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie (dalej „Porozumienie”). Wezwanie zostaje ogłoszone przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marsa 56, 04-242 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630204 na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie w imieniu wszystkich stron Porozumienia w celu spełnienia wymagań określonych w art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 3 Ustawy o ofercie.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 18 783 120 (osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,62 zł. każda wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030117, (dalej odpowiednio, „Akcje” i „Emitent”). Każda akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Akcje są zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLVTGDL00010 i dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Wzywającym jest Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marsa 56, 04-242 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630204 (dalej „Wzywający”).

Wzywający działa w porozumieniu z następującymi osobami:

1. Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław oraz

2. Józefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław oraz

3. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Višňova 331/4 Krč, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, która jest kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiotem dominującym wobec Wzywającego oraz

4. TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: Višňová 331/4, Krč, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, która jest kontrolowana przez Józefa Biegaja

razem z Wzywającym zwanymi dalej „Stronami Porozumienia”.

Porozumienie zostało zawarte 1 lutego 2017 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie. Zgodnie z Porozumieniem, w związku z Art. 87 ust 3 Ustawy o ofercie, Wzywający został wskazany jako wykonujący obowiązki w związku z Wezwaniem. Dodatkowe informacje na temat Porozumienia zostały zamieszczone w punkcie 30.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym Akcje będzie wyłącznie Wzywający, to jest Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Marsa 56, 04-242 Warszawa (dalej zwany także „Nabywającym”)

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (dalej „Podmiot Pośredniczący”, „DM PKO BP”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax. +48 22 521 79 46

E-mail: dm@pkobp.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Akcje, które zamierza nabyć Nabywający reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 30,08% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 30,08% ogólnej liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Wzywający zamierza nabyć wynosi 18 783 120 (osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia). Są to wszystkie Akcje Emitenta, które nie są własnością podmiotów będących stronami Porozumienia.

6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

W dniu ogłoszenia Wezwania, Nabywający nie posiada żadnych akcji Emitenta. Akcje, które zamierza nabyć Nabywający reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 30,08% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 30,08% ogólnej liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Wzywający zamierza nabyć wynosi 18 783 120 (osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia).

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Akcje będą nabywane wyłącznie przez Nabywającego.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będę po cenie 3,25 zł (trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) za każdą Akcję (dalej, „Cena Akcji”)

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku równoległym GPW, wynosi 2,86 zł (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót Akcjami na rynku równoległym GPW, wynosi 3,08 zł (trzy złote i osiem groszy).

Najwyższa cena, jaką za Akcje będące przedmiotem Wezwania Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, od której nie może być niższa cena Akcji określona w Wezwaniu, wynosi 2,70 zł (dwa złote i siedemdziesiąt groszy)

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania: 3 lutego 2017 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 23 lutego 2017 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 27 marca 2017 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 30 marca 2017 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 4 kwietnia 2017 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach placówek wskazanych w pkt. 18.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania w pierwotnym okresie przyjmowania zapisów na Akcje, na podstawie § 7 ust. 3 pkt. 1 (a) Rozporządzenia.

Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje.

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający jest spółką w 100% kontrolowaną przez Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Višňova 331/4 Krč, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pozycja 20822, posiadającą numer identyfikacyjny 042 65 602.

Nutit A.S. jest kontrolowana przez Grzegorza Dzika zamieszkałego we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 11 Wezwania. Wzywający jest jednocześnie jedynym nabywającym Akcje.

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada żadnych Akcji Emitenta. Akcje Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie (to jest Porozumienia), reprezentują łącznie (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 69,92% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 69,92% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 43 657 107 (czterdzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem) akcji Emitenta.

Niezależnie od powyższego, w związku z Art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie zawierającym domniemanie istnienia porozumienia pomiędzy osobami należącymi do wskazanych tam kategorii, Wzywający informuje, że pomimo, iż wskazane niżej osoby nie są stronami Porozumienia ani też żadnego innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie dotyczącym Emitenta, Wzywający uważa za właściwe poinformować, co następuje:

Jakub Dzik, syn Grzegorza Dzika i jednocześnie Członek Zarządu Wzywającego, posiada samodzielnie (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 0,01% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 0,01% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 8 000 (osiem tysięcy) akcji Emitenta.

W konsekwencji, gdyby Jakub Dzik był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie (co jak wskazano nie ma miejsca), łącznie ze stronami Porozumienia reprezentowałby (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 69,93% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 69,93% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 43 665 107 (czterdzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedem ) akcji Emitenta.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wraz z podmiotami dominującymi (bezpośrednio lub pośrednio – zob. informację w pkt. 11 Wezwania), Wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 79,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 49 476 535 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji Emitenta. Wzywający nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

W dniu ogłoszenia Wezwania Wzywający nie posiada żadnych akcji Emitenta. Wzywający nie posiada żadnych podmiotów zależnych. Akcje Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada Wzywający wraz z podmiotami dominującymi (bezpośrednio lub pośrednio – zob. informację w pkt. 11 Wezwania), reprezentują łącznie (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 49,16% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, czemu odpowiada 30 693 415 (trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) akcji Emitenta.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający jest jedynym Nabywającym i w dniu ogłoszenia Wezwania nie posiada żadnych akcji Emitenta. Nabywający (Wzywający) nie posiada żadnych podmiotów zależnych.

Zgodnie z informacją podaną w pkt. 14 Wezwania, wraz z podmiotami dominującymi (bezpośrednio lub pośrednio – zob. informację w pkt. 11 Wezwania), Nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 79,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 49 476 535 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji Emitenta.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”), zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Punkty Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy Miejscowość
1 POK DM w Bełchatowie ul. Wojska Polskiego 65 97-400 Bełchatów
2 POK DM w Białymstoku Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok
3 POK DM w Bydgoszczy ul. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz
4 POK DM w Częstochowie al. Najświętszej Maryi Panny 19 42-200 Częstochowa
5 POK DM w Dębicy ul. Piłsudskiego 20 39-200 Dębica
6 POK DM w Elblągu ul. Teatralna 9 82-300 Elbląg
7 POK DM w Gdańsku ul. Okopowa 3 80-958 Gdańsk
8 POK DM w Gdyni ul. Waszyngtona 17 81-342 Gdynia
9 POK DM w Jeleniej Górze ul. Różyckiego 6 58-506 Jelenia Góra
10 POK DM w Katowicach ul. Warszawska 7 40-009 Katowice
11 POK DM w Koszalinie ul. Jana Pawła II 23/25 75-841 Koszalin
12 POK DM w Krakowie ul. Piłsudskiego 19 31-110 Kraków
13 POK DM w Krakowie os. Centrum E 13 31-934 Kraków
14 POK DM w Legnicy pl. Klasztorny 1 59-220 Legnica
15 POK DM w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin
16 POK DM w Łodzi al. Piłsudskiego 153 92-332 Łódź
17 POK DM w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn
18 POK DM w Opolu ul. Reymonta 39 45-072 Opole
19 POK DM w Płocku ul. Tumska 20c 09-400 Płock
20 POK DM w Poznaniu Plac Wolności 3 60-914 Poznań
21 POK DM w Puławach ul. Partyzantów 3 24-100 Puławy
22 POK DM w Raciborzu ul. Pracy 21 47-400 Racibórz
POK DM w Jastrzębiu-Zdroju(zamiejscowa jednostka organizacyjna POK DM w Raciborzu) al. Piłsudskiego 31 44-335 Jastrzębie-Zdrój
23 POK DM w Rzeszowie ul. 3 Maja 23 35-959 Rzeszów
POK DM w Krośnie(zamiejscowa jednostka organizacyjna POK w Rzeszowie) ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno
24 POK DM w Słupsku ul. 11 listopada 2 76-200 Słupsk
25 POK DM w Sosnowcu ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec
26 POK DM w Suwałkach ul. Noniewicza 89 16-400 Suwałki
27 POK DM w Szczecinie al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin
28 POK DM w Toruniu ul. Szeroka 14/16 87-100 Toruń
29 POK DM w Wałbrzychu ul. Bolesława Chrobrego 9 58-300 Wałbrzych
30 POK DM w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14 00-010 Warszawa
31 POK DM w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
32 POK DM we Wrocławiu ul. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław
33 POK DM w Zielonej Górze ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym ze wskazanych powyżej Punkcie Obsługi Klienta.

19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Emitenta.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec Emitenta.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem ziszczenia się jakichkolwiek warunków prawnych lub otrzymania jakichkolwiek zgód lub zawiadomień.

W szczególności wyjaśnić należy, że zgodnie z opisem w pkt. 11 Wezwania, Wzywający (Nabywający) jest podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Grzegorza Dzika, a Grzegorz Dzik nieprzerwanie od 2001 roku sprawuje kontrolę nad Emitentem (pośrednio lub bezpośrednio, w zależności od zmieniających się struktur właścicielskich), nabycie Akcji przez Wzywającego w wyniku Wezwania nie będzie oznaczało zmiany kontroli nad Emitentem wymagającej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji wymaganej art. 18 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, z późn. zm.).

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający ani podmioty wobec niego dominujące nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w przedmiocie i skali działalności Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania.

W przypadku jeżeli, łącznie z akcjami Emitenta posiadanymi przed Wezwaniem, Wzywający oraz pozostałe strony Porozumienia osiągną lub przekroczą próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, rozważą oni możliwość przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy zgodnie z Art. 82 Ustawy o ofercie.

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Informacja w tej sprawie została podana w pkt. 24 Wezwania.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji, po cenie nie niższej niż Cena Akcji określona w pkt. 8 powyżej.

27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Nie dotyczy

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie stanowi blokada środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż 100% łącznej wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania, na rachunku pieniężnym prowadzony przez DM PKO BP , z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

I. Uwagi ogólne

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego działającego w Porozumieniu z osobami o których mowa w pkt 2 Wezwania .

Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

II. Podstawowe informacje o Porozumieniu

Porozumienie zostało zawarte 1 lutego 2017 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie. Jego stronami są Wzywający oraz następujące podmioty:

1. Grzegorz Dziki zamieszkały we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2. Józef Biegaj zamieszkały we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław

3. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Višňova 331/4 Krč, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, która jest kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiotem dominującym wobec Wzywającego oraz

4. TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: Višňová 331/4, Krč, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, która jest kontrolowana przez Józefa Biegaja

Najważniejsze postanowienia Porozumienia są następujące:

1. Podmioty wskazane w pkt. 2 i 4 powyżej, posiadające łącznie 12 963 692 akcji Emitenta dające prawo do (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 20,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przyjęły do wiadomości zamiar Wzywającego oraz podmiotów dominujących wobec niego, tzn. Grzegorza Dzika oraz Nutit A.S. co do ogłoszenia Wezwania i w związku z tym zobowiązały się, że nie będą składać zapisów na sprzedaż posiadanych przez nie akcji Emitenta.

2. W przypadku jeżeli, łącznie z akcjami Emitenta posiadanymi przed Wezwaniem, Wzywający oraz pozostałe strony Porozumienia osiągną lub przekroczą próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, pozostałe Strony wyraziły zgodę, aby Wzywający samodzielnie (lecz, dla uniknięcia wątpliwości, w ramach niniejszego porozumienia) zdecydował o przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z Art. 82 Ustawy o ofercie.

3. Po przeprowadzeniu i rozliczeniu Wezwania oraz po ewentualnym przeprowadzeniu procedury przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Emitenta, Wzywający może odsprzedać część Akcji nabytych w wyniku realizacji Wezwania Józefowi Biegajowi lub TradeBridge Czechy A.S. Warunki takiej ewentualnej odsprzedaży zostaną uzgodnione w odrębnej umowie.

4. Ponadto strony Porozumienia mogą uzgadniać między sobą kluczowe decyzje w ramach wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta a ponadto, poprzez wpływ na osoby desygnowane z ich inicjatywy lub za ich zgodą do organów Emitenta, zapobiegać dokonywaniu przez Emitenta czynności mogących mieć istotny negatywny wpływ na jego sytuacje finansową lub na możliwość wypłat dla akcjonariuszy z tytułu dywidendy lub umorzenia akcji.

5. W związku z Art. 87 ust 3 Ustawy o ofercie, Wzywający został wskazany jako wykonujący obowiązki w związku z Wezwaniem.

III. Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 18 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

b) Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

..........................................................

Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu

..........................................................

Jakub Dzik, Członek Zarządu

(podpisy osób działających w imieniu Wzywającego/Nabywającego)

Piotr Rusiecki, Zastępca Dyrektora

..........................................................

Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora

..........................................................

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki