Warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Utrata pracy wiąże się z pogorszeniem sytuacji finansowej byłego pracownika. Trudny okres w karierze zawodowej można przetrwać z pomocą urzędu pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia - to formy aktywizacji proponowane osobom pozostającym bez pracy. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych jest z nich najbardziej powszechną.

 
Kto może dostać zasiłek?

Uzyskanie statusu bezrobotnego nie gwarantuje automatycznie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Takie świadczenie uzyska wyłącznie ten bezrobotny, dla którego nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Dotyczy to także bezrobotnego, który w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, m.in.:

 • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje (z wyjątkami określonymi w art. 104b i 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
   
 • świadczył pracę na podstawie umów zlecenia lub innych, do których stosuje się przepisy o zleceniu, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
   
 • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

W większości wypadków zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Ma to miejsce wówczas, gdy stopa bezrobocia w danym powiecie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. O pół roku dłużej zasiłek mogą pobierać bezrobotni zarejestrowani w powiecie, gdzie stopa bezrobocia na ten sam moment przekraczała wskazany procent. Ponadto uprawnienie do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy przysługuje bezrobotnemu:

 • powyżej 50. roku życia oraz posiadającemu jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
   
 • który ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jego małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
   

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH (100%)

 • 551,80 zł - do 31 grudnia 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r.
   
 • 717 zł - w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
   
 • 563 zł - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca danego roku.

 
Tryb rozwiązania umowy wpływa na zasiłek

Sposób rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika jest bardzo ważny dla ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Na podstawie konkretnych zapisów w świadectwie pracy, dotyczących trybu rozwiązania umowy o pracę, w wielu wypadkach zapadają decyzje o odmowie przyznania zasiłku. Taką negatywną przesłanką może być m.in. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, chyba że nastąpiło to np. z powodu redukcji etatu.

Nie tylko tryb rozwiązania umowy o pracę jest ważny przy ustalaniu prawa do zasiłku. Otrzymanie od pracodawcy odszkodowania lub innego świadczenia w związku z ustaniem zatrudnienia również może pozbawić do niego prawa. Jeżeli zwolnionemu pracownikowi wypłacono:

 • przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej,
   
 • odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

wówczas przez okres, za który świadczenia te przysługiwały, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.
 

UWAGA NA SPOSÓB ROZWIĄZANIA UMOWY

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli bezrobotny:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem albo za porozumienia stron, chyba że porozumienie to nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z winy pracodawcy (art. 55 § 11 K.p.). Zasiłek nie przysługuje wówczas przez 90 dni.
   
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub służbowego bez wypowiedzenia (art. 52 K.p.). W takiej sytuacji zasiłek nie przysługuje przez 180 dni.

 
Przez odmowę można stracić zasiłek

Bezrobotny, któremu proponuje się podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych, powinien pamiętać, że odmowa przyjęcia przedłożonej oferty może skutkować utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wystarczy, że odmowa będzie nieuzasadniona. Ta sama zasada obowiązuje w razie odmowy przez bezrobotnego poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie jego zdolności do pracy lub udziału w innej formie aktywizacji albo niepodjęcia przez bezrobotnego szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu czy wykonywania innych prac lub działań, do których został skierowany przez urząd pracy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa Nr 548 z dnia 2009-04-09
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 6 ~lol

jesli pracuje na 1/2 etatu to sie nie nalezy!

! Odpowiedz
0 1 ~magdac31

a jak ktos pracuje na pół etatu to co z nim???

! Odpowiedz
2 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 5 ~ekspert

Więcej na temat zasiłku dla bezrobotnych i zmian w jego przyznawaniu znajdziecie tutaj:

http://wiedzaifinanse.pl/aktualnosci.php/0/112,zasilek,dla,bezrobotnych


pozdrawiam

! Odpowiedz
1 0 ~kwas- wanted

o hóóój tu chodzi!!!???

! Odpowiedz
0 7 ~Szczery ktoś

Pracowałem rzetelnie w sumie przez trzy lata u jednego pracodawcy z czego ostatni rok miałem umowę na pół etatu ze względów trudnej sytuacji firmy i kryzysu na rynku. Po czym pracodawca wręczył mi wypowiedzenie uzasadniając je kiepską kondycją finansową firmy, udałem się do urzędu pracy w Inowrocławiu aby zgłosić swoją sytuację. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów ( jeżdżenie i szukanie byłych pracodawców celem poprawienia literki lub uzyskania zaświadczeń które są oczywiste i wynikają ze świadectwa pracy !) kobiety (pseudo urzędniczki) z anielską wręcz radością oświadczyły mi iż nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych i po co ja im zawracam głowę ! cyt. ... "Rejestruj go bez prawa do zasiłku i po sprawie"... "a jak nie chce to nie "... zabrakło tylko wbicia mi noża w plecy w wyrzucenie zwłok przez okno !!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 0 ~kobieta

A czy należy się zasiłek w przypadku zamknięcia własnej działalności?

! Odpowiedz
3 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~real

a jak jest w przypadku kiedu w grudniu 2008 zarejestrowałem się na zasiłek i go otrzymałem a po kilku dniach tj. 5 stycznia 2009 poszedłem do pracy i przepracowałem dokładnie 360 dni? czy dostanę zasiłek jako kontynuację tego kilkudniowego?

! Odpowiedz
0 2 ~Zalamany

A co jeśli ktoś rozwiąże umowę o pracę dlatego że firma mu nie płaci? Czy wtedy przysługuje mu zasiłek? Czy może ma nadal pracować "za free" do końca umowy? I czy po zakończeniu umowy dostanie w/w zasiłek?

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl