67,0000 zł
-0,59% -0,4000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WPL_PSR_HY2019_Raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WPL_PSR_HY2019_Raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WPL_PSR_HY2019_Raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 335 508 250 054 78 242 58 982
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 55 675 46 480 12 984 10 964
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 35 196 37 507 8 208 8 847
IV. Zysk / (strata) netto 22 836 27 731 5 325 6 541
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 22 091 25 978 5 152 6 128
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 972 561 28 855 495 28 972 561 28 855 495
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,76 0,90 0,18 0,21
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 107 830 78 032 25 146 18 406
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -69 668 -125 153 -16 247 -29 521
X. Przepływy netto z działalności finansowej -50 540 75 593 -11 786 17 831
XI. Przepływy pieniężne netto razem -12 378 28 472 -2 887 6 716
XII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -12 408 28 421 -2 894 6 704
XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 1 086 055 1 063 446 255 422 247 313
XV. Aktywa trwałe 881 992 854 666 207 430 198 760
XVI. Aktywa obrotowe 204 063 208 780 47 992 48 553
XVII. Zobowiązania długoterminowe 404 124 404 565 95 043 94 085
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 218 864 191 121 51 473 44 447
XIX. Kapitał własny 463 067 467 760 108 906 108 781
XX. Kapitał zakładowy 1 450 1 449 341 337
XXI. Udziały niedające kontroli 10 817 10 680 2 544 2 484
XXII. Liczba akcji (w szt.) 28 995 414 28 955 568 28 995 414 28 955 568
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 15,97 16,15 3,76 3,76
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
XXIV. Przychody ze sprzedaży - - - -
XXV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 25 707 (2 593) 5 995 (612)
XXVI. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 24 899 3 244 5 807 765
XXVII. Zysk /(strata) netto 24 973 2 628 5 824 620
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 972 561 28 855 495 28 972 561 28 855 495
XXIX. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,86 0,09 0,20 0,02
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przepływy netto z działalności operacyjnej 26 133 (8 591) 6 094 (2 026)
XXXI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 1 964 (76 953) 458 (18 151)
XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej (30 088) 86 366 (7 017) 20 372
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 991) 822 (464) 194
XXXIV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXV. Aktywa razem 514 819 518 400 121 077 120 558
XXXVI. Aktywa trwałe 512 647 513 635 120 566 119 450
XXXVII. Aktywa obrotowe 2 172 4 765 511 1 108
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 73 107 74 821 17 194 17 400
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 7 100 6 872 1 670 1 598
XL. Kapitał własny 434 612 436 707 102 214 101 560
XLI. Kapitał podstawowy 1 450 1 449 341 337
XLII. Liczba akcji (w szt.) 28 995 414 28 955 568 28 995 414 28 955 568
XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 14,99 15,08 3,53 3,51
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WPL_PSR_HY2019_Raport finansowy.pdfWPL_PSR_HY2019_Raport finansowy.pdf Skonsolidowany raport finansowy GK Wirtualna Polska Holding S.A. za 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku
WPL_PSR_HY2019_Raport biegłego z przeglądu_skonsolidowany.pdfWPL_PSR_HY2019_Raport biegłego z przeglądu_skonsolidowany.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.
WPL_PSR_HY2019_Raport biegłego z przeglądu_jednostkowy.pdfWPL_PSR_HY2019_Raport biegłego z przeglądu_jednostkowy.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-27 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2019-08-27 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.