REKLAMA

WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej

2020-09-18 17:44
publikacja
2020-09-18 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. jako najkorzystniejszej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 września 2020 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Narodowy Instytut Onkologii z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty GABOS Software sp. z o.o jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), nr sprawy PN-106/20/MS w zakresie części I. – budowa platformy.

Wartość oferty wynosi 7 364 010,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 00/100) w tym:
• w zakresie zamówienia podstawowego: 6 921 210,00 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100),
• w zakresie prawa opcji: 442 800,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności w zakresie następujących modułów:
a) Moduł Integracji z systemami HIS obejmujący:
i. Interfejs komunikacyjny po stronie HIS,
ii. Interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO,
b)Moduł Integracji z systemami zewnętrznymi:
i. Interfejs komunikacyjny z systemem PESEL,
ii.Interfejs komunikacyjny z Krajowym Węzłem,
iii. Interfejs komunikacyjny z GUS,
iv. Interfejs Komunikacyjny z NFZ,
v. Interfejs Komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ,
vi Interfejs Komunikacyjny z system AOTMiT,
c) Moduł Generatora Rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH).,
d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;
e) Portal dostępu i zarządzania rejestrami;.
2. Dostarczenie niżej wymienionych modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego Krajowego Rejestru Nowotworów tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:
a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu Generatora Rejestrów;
b) Portal Wiedzy o chorobach nowotworowych;
c) Moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzą:
i. Hurtownia danych KRN;
ii.Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów;
3.Budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami
a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów;
b) Moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzą:
i. Hurtownia danych PROH;
ii. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów
4. Przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN.
5. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego Systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w OPZ.
6. Dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego.
7. Dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla Hurtowni danych systemu ZSI-CRN.
8. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej.
9. Zasilenie dostarczanego Systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Hurtowni Danych, Raportów oraz Portalu wiedzy.
10. Zaprojektowanie i wykonanie zawartości Portalu dla portalu Platformy Wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych.
11. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów Systemu Informatycznego.
12. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego.
13. Przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów.
14. Dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości.
15. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego Przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy (zgodnie z ofertą GABOS Software Sp z o.o.) od daty końcowego odbioru Systemu.
16. Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia wynosi 565 dni od dnia podpisania Umowy.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 %
Gwarancja – 20%
Doświadczenie personelu kluczowego – 20%.

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez GABOS Software sp. z o.o uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2020-09-18 Włodzimierz Sosnowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki