REKLAMA

URTESTE: Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D

2022-01-10 13:56
publikacja
2022-01-10 13:56
Zarząd spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji 20 492 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D objętych w wyniku wykonania praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które zostały objęte w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

Powyższe warranty subskrypcyjne serii A oraz akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z treścią ww. uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 2.049,20 zł w drodze emisji nie więcej niż 20.492 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogło być wykonane do dnia 28 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D Spółki:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji (rozumiana jako data skierowania Propozycji Nabycia Akcji serii D) - 30 listopada 2021 roku, data zakończenia subskrypcji (rozumiana jako data skutecznego nabycia Akcji serii D) - 28 grudnia 2021 roku.

2. Data przydziału akcji (rozumiana jako data zarejestrowania akcji w KDPW po kodem ISIN PLURTST00028) - 28 grudnia 2021 roku.

Emisja Akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowana w KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kodem PLURTST00036, z których zostało wykonane prawo objęcia ww. akcji.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 20 492 sztuk akcji serii D,

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Brak,

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20 492 sztuk akcji serii D,

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł,

6a. Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady gotówkowe,

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 1,

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1,

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie przydzielono akcji podmiotowi powiązanemu w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy - Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10. Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0 zł

a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c) Sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
d) Promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki