REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

TORPOL S.A.: Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

2021-11-15 11:30
publikacja
2021-11-15 11:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dn. 14 września 2021 r. dotyczącego wyboru przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor] oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach przetargu nieograniczonego pn. Realizacja robót budowlanych dla zadania "Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny" w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo - Olsztyn" [Inwestycja], Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 15 listopada 2021 r. umowy z Inwestorem na realizację tego zamówienia [Umowa].

Wynagrodzenie Emitenta w ramach umowy wynosi ok. 470 mln zł brutto [tj. ok. 382,1 mln zł netto],
w tym wynagrodzenie za realizację zakresu podstawowego 410 mln zł brutto [tj. ok. 333,3 mln zł netto], oraz za ewentualną realizację prawa opcji 60 mln zł brutto [tj. ok. 48,8 mln zł netto]). Termin realizacji Inwestycji wynosi 30 miesięcy od daty podpisania umowy dla zamówienia podstawowego i 24 miesiące dla zamówienia wynikającego z ewentualnego prawa opcji. Okres gwarancji jakości określony został na 72 miesiące.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m . in. w przypadku zwłoki w realizacji umowy, czy też w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 30 % wynagrodzenia brutto Emitenta. Zapłata kary umownej nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki umowy, w tym w zakresie jej zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-11-15 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki