REKLAMA

TIM: Rekomendacja Zarządu TIM SA w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.

2019-04-02 09:34
publikacja
2019-04-02 09:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-02
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Rekomendacja Zarządu TIM SA w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM SA sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10. 214.060,87 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście czternaście tysięcy sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). Zgodnie z ww. wnioskiem Zarząd TIM SA proponuje aby:

- kwota w wysokości 1.109.960 zł ( słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) przeznaczona została na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2018 rok,

- kwota w wysokości 9.104.100,87 zł (słownie: dziewięć milionów sto cztery tysiące sto złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczona została na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, czyli 1 zł (słownie: jeden złoty) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1.109.960 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2018 r – 30.06.2018 r, zaś kwota w wysokości 21.089.240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym. Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 46/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 1 kwietnia 2019 pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM SA wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2019-04-02 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki