REKLAMA

TIM: Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok.

2021-04-16 17:41
publikacja
2021-04-16 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:

– kwoty w wysokości 27 749 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok,

– pozostałej części wypracowanego zysku netto na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2020 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 w wysokości 26 639 040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, czyli 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości 21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 20.11.2020 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd TIM S.A. zwrócił się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2020 r w wysokości 48.838.240 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) brutto, co daje kwotę w wysokości 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych) brutto, to jest: 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję została wypłacona w dniu 30 grudnia 2020 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, natomiast kwotę w wysokości 22.199.200 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) brutto, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na 1 (słownie: jedną) akcję Zarząd TIM S.A. rekomenduje do wypłaty z uwzględnieniem poniższych terminów:

- dzień dywidendy – 30.06.2021 roku,
- dzień wypłaty dywidendy – 13.07.2021 roku.

Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2020 r jest zgodny z rekomendacją Zarządu TIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy za 2020 rok podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 marca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 16 kwietnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2021-04-16 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki