1,2270 zł
2,25% 0,0270 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
TAURON_Skonsolidowany_Raport_Roczny_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. dane przekszt. dane przekszt.
II. Przychody ze sprzedaży 19 558 292 18 121 748 4 546 537 4 247 052
III. Rekompensaty 952 650 - 221 454 -
IV. Zysk operacyjny 295 454 790 729 68 681 185 317
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 368) 504 647 (3 572) 118 270
VI. Zysk (strata) netto (11 683) 207 045 (2 716) 48 524
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (10 908) 204 880 (2 536) 48 016
VIII. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (775) 2 165 (180) 508
IX. Pozostałe całkowite dochody netto (101 853) (24 522) (23 677) (5 747)
X. Łączne całkowite dochody (113 536) 182 523 (26 393) 42 776
XI. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (112 530) 180 398 (26 159) 42 278
XII. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym (1 006) 2 125 (234) 498
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) (0,01) 0,12 (0,00) 0,03
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 035 575 2 222 621 473 191 520 898
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 534 738) (3 387 402) (1 054 149) (793 879)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 894 792 1 171 400 672 926 274 532
XVIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 395 629 6 619 91 968 1 551
XIX. Stan na: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XX. dane przekszt. dane przekszt.
XXI. Aktywa trwałe 35 052 287 32 596 304 8 231 135 7 580 536
XXII. Aktywa obrotowe 6 865 478 4 501 173 1 612 182 1 046 784
XXIII. Aktywa razem 41 917 765 37 097 477 9 843 317 8 627 320
XXIV. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 057 707 2 037 848
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 192 226 18 295 824 4 271 980 4 254 843
XXVI. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 900 434 132 657 211 444 30 850
XXVII. Kapitał własny razem 19 092 660 18 428 481 4 483 424 4 285 693
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 963 274 11 382 254 3 513 743 2 647 036
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 7 861 831 7 286 742 1 846 150 1 694 591
XXX. Zobowiązania razem 22 825 105 18 668 996 5 359 893 4 341 627


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku -
4,2585 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku - 4,3018 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TAURON Skonsolidowany Raport Roczny za 2019.pdfTAURON Skonsolidowany Raport Roczny za 2019.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2020-04-01 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu
2020-04-01 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-01 Oliwia Tokarczyk Dyrektor Wykonawczy ds Rachunkowości i Podatków
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.