Skorygowana EBITDA grupy KGHM w IV kw. wyniosła 1,476 mld zł

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2017 roku 1,476 mld zł wobec 1,515 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,26 mld zł. Przychody grupy wyniosły 5,871 mln zł wobec 6,015 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,209 mld zł. O 9:18 walory spółki tracą 1,59 proc.

(fot. Bartłomiej Kudrowicz / FORUM)

Spółka podała, że spadek skorygowanego wskaźnika EBITDA w czwartym kwartale był efektem o 196 mln zł niższej sprzedaży miedzi, oraz pogorszenia EBITDA pozostałych segmentów o 40 mln zł, w sytuacji gdy wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda wzrosły odpowiednio o 31 mln zł (+14 proc. rok do roku) i 166 mln zł (ponad trzykrotny wzrost rok do roku) "głównie na tle wyższych notowań metali oraz poprawy parametrów produkcyjnych".

Strata netto grupy w czwartym kwartale sięgnęła 134 mln zł wobec 5 mld zł straty rok wcześniej.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że zysk netto wyniesie 608,1 mln zł, ale konsensus nie uwzględniał wpływu odpisów utraty wartości aktywów, o których KGHM poinformował 21 lutego. Łączny wpływ tych odpisów na skonsolidowany wynik finansowy grupy to - jak podano w komunikacie KGHM - 310 mln zł, więc skorygowany o ten czynnik wynik w czwartym kwartale sięgnął 176 mln zł i był niższy od oczekiwań analityków.

Z kolei wyniki grupy za czwarty kwartał 2016 roku były obciążone odpisami wartości aktywów w kwocie 5,19 mld zł. Odpisy te wynikały głównie z utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM (1,04 mld USD) oraz mniejszych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w Ameryce Północnej.

W czwartym kwartale 2017 roku grupa KGHM odnotowała 1,315 mld zł ujemnego salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wobec 532 mln zł ujemnego salda rok wcześniej. Gros tej pozycji stanowił odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania oraz różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie.

Produkcja miedzi płatnej grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 155,9 tys. ton, wobec 169,6 tys. ton rok wcześniej, czyli była o ok. 8 proc. niższa. Spadek był przede wszystkim - jak podała spółka w komunikacie - wynikiem niższej o 10 proc. produkcji KGHM Polska Miedź spowodowanym awaryjnym przestojem Huty Miedzi Głogów.

Produkcja srebra w grupie wyniosła 306,1 ton wobec 306,8 ton rok wcześniej. Grupa wyprodukowała ponadto w okresie październik-grudzień 3,4 mln funtów molibdenu, podczas gdy rok wcześniej produkcja wyniosła 3 mln funtów.

W czwartym kwartale koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w grupie KGHM wyniósł 1,44 USD/funt wobec 1,49 USD/funt rok wcześniej oraz 1,62 USD/funt w trzecim kwartale 2017 roku.

Dług netto grupy KGHM na koniec roku wyniósł 6,577 mld zł, a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł do 1,3 wobec poziomu 1,6 odnotowanego na koniec roku 2016.

Skonsolidowane wyniki KGHM w IV kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)
4Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2017 rdr
Przychody 5871,0 5208,8 12,7% -2,4% 23,0% 20358,0 6,3%
EBITDA skoryg. 1476,0 1260,0 17,1% -2,6% 4,4% 5753,0 23,3%
zysk netto j.d. skoryg.* 176,0 608,1 -71,1% - -70,9% 1525,0 -
marża EBITDA 25,1% 24,2% 0,96 -0,05 -4,48 28,26% 3,90
marża netto 3,0% 12,1% -9,15 86,12 -9,65 7,49% 30,72

* wynik skorygowany o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 310 mln zł

Konsensus nie uwzględniał wpływu odpisów utraty wartości aktywów, o których KGHM poinformował 21 lutego. Łączny wpływ tych odpisów na skonsolidowany wynik finansowy grupy to ok. 310 mln zł. Testy utraty wartości dotyczyły aktywów w Ameryce Północnej - kopalni Zagłębia Sudbury, KGHM Ajax oraz kopalni Robinson.

Z kolei wyniki grupy za czwarty kwartał 2016 roku były obciążone odpisami wartości aktywów w kwocie 5,19 mld zł. Odpisy te wynikały głównie z utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM (1,04 mld USD), oraz mniejszych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w Ameryce Północnej.

KGHM POLSKA MIEDŹ

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale wyniósł 961 mln zł wobec 1,157 mld zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 4,591 mld zł i były niższe od ubiegłorocznych (4,828 mld zł), a strata netto sięgnęła 527 mln zł wobec 5,367 mld zł straty rok wcześniej.

Produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź wyniosła 122,2 tys. ton (86,2 tys. ton ze wsadów własnych) wobec 135 tys. ton w analogicznym okresie 2016 roku. Produkcja srebra wzrosła do 1,218 ton z 1,191 ton rok wcześniej. Spółka wyprodukowała ponadto 117,3 tys. uncji złota.

Wydobycie urobku miedzi wyniosło w czwartym kwartale 7,6 mln ton, a zawartość miedzi w tym urobku 1,5 proc. Produkcja koncentratu sięgnęła 431 tys. ton.

Wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi w czwartym kwartale sięgnął 140,5 tys. ton i był wyższy od 139,3 tys. ton sprzedanych rok wcześniej. Spółka sprzedała 372 tony srebra (343 tony rok wcześniej).

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w czwartym kwartale wyniósł 1,84 USD/funt wobec 1,34 USD/funt przed rokiem i 1,62 USD/funt w trzecim kwartale 2017.

SIERRA GORDA

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w czwartym kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM - wyniósł 231 mln zł wobec 65 mln zł zysku przed rokiem. Przychody spółki wzrosły do 557 mln zł wobec 424 mln zł, a strata netto wyniosła 69 mln zł wobec 5,181 mld zł ujemnego wyniku rok wcześniej (większość straty netto wynikała wówczas z odpisów) oraz 136 mln zł straty netto w trzecim kwartale 2017 roku.

Produkcja miedzi w Sierra Gorda - dla 55 proc. udziałów KGHM w spółce - wyniosła 13,4 tys. ton, czyli więcej niż kwartał wcześniej (12,8 tys. ton). Produkcja molibdenu spadła do 3,3 mln funtów z 3,4 mln funtów kwartał wcześniej. Spółka wyprodukowała ponadto 6,1 tys. uncji metali szlachetnych, co oznacza spadek wobec 8,4 tys. uncji z trzeciego kwartału.

Wolumen sprzedaży miedzi w czwartym kwartale sięgnął 23,7 tys. ton i był nieco niższy w trzecim kwartale, kiedy wyniósł 24,7 tys. ton. Spółka sprzedała 11,2 mln funtów molibdenu, podobnie jak kwartał wcześniej (11 mln funtów).

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w Sierra Gorda w czwartym kwartale wyniósł 1,44 USD/funt wobec 1,62 USD/funt w trzecim kwartale.

KGHM INTERNATIONAL

KGHM International - spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA - wypracował w czwartym kwartale 252 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 221 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły rok do roku do 809 mln zł wobec 771 mln zł, a strata netto wyniosła 40 mln zł wobec 5,943 mld zł ujemnego wyniku rok wcześniej.

Produkcja miedzi płatnej w KGHM International wyniosła w czwartym kwartale 20,4 tys. ton, czyli była niższa od 20,9 tys. ton, które spółka wyprodukowała rok wcześniej. Produkcja metali szlachetnych sięgnęła 18,8 tys. uncji wobec 20,6 tys. uncji rok wcześniej.

Z kolei sprzedaż miedzi sięgnęła 25,4 tys. ton, wobec 24,6 tys. ton w czwartym kwartale 2016. Sprzedaż metali szlachetnych wyniosła 21,8 tys. uncji wobec 25 tys. uncji rok wcześniej.

Gotówkowy koszt produkcji koncentratu miedzi C1 w KGHM International w czwartym kwartale wyniósł 1,81 USD/funt wobec 1,72 USD/funt przed rokiem i 1,90 USD/funt w trzecim kwartale 2017 roku.

Wyniki operacyjne oraz nakłady inwestycyjne KGHM za 2017 rok w porównaniu z planowanym budżetem na ten rok, który spółka prezentowała w marcu 2016 roku


Wyniki Budżet Wykonanie budżetu (proc.)
Produkcja miedzi w koncentracie tys. t 419,3 425,3 98,59
Produkcja srebra w koncentracie t 1 290 1 221 105,65
Produkcja miedzi elektrolitycznej, z tego: tys. t 522 549,2 95,05
ze wsadów własnych tys. t 358,9 400,9 89,52
ze wsadów obcych tys. t 163,1 148,3 109,98
Produkcja srebra metalicznego t 1 218 1 203 101,25
Wolumen sprzedaży miedzi* tys. t 506 535,7 94,46
Wolumen sprzedaży srebra* t 1 185 1 155 102,60
Sprzężony jedn. koszt produkcji miedzi PLN/t


elektrolitycznej ze wsadów własnych
22 283 21 269 104,77
Całkowity jedn. koszt produkcji miedzi PLN/t


elektrolitycznej ze wsadów własnych
15 305 14 590 104,90
Koszt gotówkowy produkcji miedzi C1 mln PLN 1,52 1,37 110,95
Nakłady inwestycyjne rzeczowe mln PLN 2 053 2 090 98,23
Nakłady inwestycyjne kapitałowe mln PLN 490 1 022 47,95

kuc/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
10 14 antonicaracal

Przecież nie jest tak źle.
Przy takim zarządzaniu, przy takich daninach na utrzymanie darmozjadów
z sekty PiC, to zupełnie niezłe dane ! Nic się nie wali, trzeba głównie przeczekać ...

! Odpowiedz
24 14 makarena

To jutro bedzie dno dna czyli pewnie ponizej 100zl, brakuje jeszcze tylko informacji, ze w tym roku dywidendy nie bedzie..........

! Odpowiedz
2 10 marcin321

Dla nas może i nie będzie ale rząd znajdzie furtkę żeby się dokapitalizować

! Odpowiedz
KGHM -1,43% 89,44
2018-08-14 17:04:42
WIG 0,39% 59 114,08
2018-08-14 17:05:00
WIG20 0,52% 2 272,73
2018-08-14 17:15:00
WIG30 0,50% 2 599,96
2018-08-14 17:15:00
MWIG40 0,08% 4 241,19
2018-08-14 17:15:00
DAX -1,58% 12 163,01
2018-08-15 17:36:00
NASDAQ -1,23% 7 774,12
2018-08-15 22:02:00
SP500 -0,76% 2 818,37
2018-08-15 21:59:00

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl