REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.

2021-04-02 13:56
publikacja
2021-04-02 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Oświadczenie 2”; "KDPW"), z dnia 1 kwietnia 2021 r., w którym KDPW oświadcza o zmianie, na wniosek Spółki, umowy o rejestrację w depozycie 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.06.2012 r. oraz 433.332 akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.12.2013 r.

Zgodnie z Oświadczeniem 2 KDPW dokona rejestracji w depozycie ww. 1.100.000 akcji serii L oraz 433.332 akcji serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w dniu 6 kwietnia 2021 r., na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW.

Pierwotna treść zmienianej umowy o rejestrację wynikała z Oświadczenie KDPW z dnia 25 stycznia 2021 r. („Oświadczenie 1”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. Po zmianie dokonanej Oświadczeniem 2 termin ww. rejestracji nie jest już zależny od daty otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji danej serii do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLSFNKS00011, ani od daty wskazanej w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do tego obrotu, jak wynikało to z Oświadczenia 1.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-02 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-04-02 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki