REKLAMA
SPRAWDŹ

SFINKS POLSKA S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L, M i R

2023-03-20 13:37
publikacja
2023-03-20 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwala_GPW_225_2023__2023_03_17.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-20
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii L, M i R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął w dniu 18.03.2023 r. informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 225/2023 z dnia 17.03.2023 r. („Uchwała GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW następujących akcji: 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, 433 332 akcji serii zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz 3 497 952 akcji zwykłych na okaziciela serii R Spółki - o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, oznaczonych kodem ISIN „PLSFNK00128”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2023 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami Emitenta oznaczonymi kodem ISIN „PLNSFNKS00011”. Uchwała GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W załączeniu treść Uchwały.
Emitent ponadto informuje, mając na względzie potrzebę przedstawienia kompletnego obrazu sytuacji, że:
- ww. 433 332 szt. akcji serii M to akcje objęte w dniu 5 czerwca 2018 r., w wyniku wykonania uprawnienia uczestnika programu motywacyjnego, tj. wykonania uprawnień z przydzielonych 433 332 szt. warrantów serii A do objęcia 433 332 akcje serii M,
- ww. 1 100 000 szt. akcji serii L to akcje objęte w wyniku zamiany obligacji serii A2 zamiennych na akcje na podstawie otrzymanych przez Emitenta w dniu 19 grudnia 2019 r. od osób fizycznych posiadających
obligacje serii A2 zamienne na akcje Emitenta oświadczeń o zamianie łącznie 1100 sztuk ww. obligacji na akcje Emitenta,
- ww. 3 497 952 szt. akcji serii R to akcje objęte wskutek złożenia przez część wierzycieli z Grupy V (układu) oświadczeń o konwersji części przysługujących im od Spółki wierzytelności na akcje serii R Spółki w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu Spółki (restrukturyzacyjnego). Akcje te zostały wyemitowane na podstawie ww. układu, którego zatwierdzenie nastąpiło na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wydanego w dniu 9 marca 2021 r., prawomocnego z dniem 7 kwietnia 2022 r., a także zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 20 września 2022 r.
O powyższych zdarzeniach Spółka przekazywała informacje w raportach bieżących i okresowych.
Kapitał zakładowy Spółki pozostaje w związku z Uchwałą GPW bez zmian, a Spółka obecnie nie prowadzi żadnej emisji nowych akcji.

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, że istniejące akcje imienne serii R Spółki w liczbie 2.243.590 szt. nie są przedmiotem Uchwały GPW, natomiast w sytuacji ewentualnego złożenia przez posiadających ich akcjonariuszy wniosków o zamianę tych akcji na akcje na okaziciela– mogą one (lub część z nich) być przedmiotem wprowadzenia do obrotu giełdowego w przyszłości.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała GPW_225_2023__2023 03 17.pdfUchwała GPW_225_2023__2023 03 17.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-20 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2023-03-20 AMIR EL MALLA WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki