REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Publikacja zbadanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

2021-04-30 08:00
publikacja
2021-04-30 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
16_2021_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Publikacja zbadanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało opublikowane i jest dostępne na jej stronie internetowej.

Serinus uzyskała od BDO opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i w pełni spełnia wymogi prawa Jersey i AIM. Inwestorzy, których akcje znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) powinni zwrócić uwagę na poniższe informacje:

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („UE”) z dniem 1 stycznia 2021 r. każda firma audytorska, badająca spółkę notowaną na europejskim regulowanym rynku giełdowym, musi być zatwierdzona przez odpowiedni organ nadzoru w UE.

Serinus jest spółką notowaną na dwóch giełdach: AIM i GPW, która jest rynkiem regulowanym UE. Dlatego biegły rewident Spółki, tj. BDO LLP („BDO”), jako jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, musi uzyskać akceptację Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego („PANA”). Wszczęte na wniosek BDO LLP postępowanie administracyjne przed PANA jest w toku. Według stanu na 29 kwietnia 2021 r. postępowanie nie zostało zakończone.

Zgodnie z art. 205 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., opinia niezależnego biegłego rewidenta z obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę prowadzoną przez PANA, nie wywołuje skutków prawnych w Polsce. Według wiedzy Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu, żadna jednostka audytorska z państwa trzeciego nie jest wpisana na ww. listę w Polsce i w efekcie nie ma żadnej zarejestrowanej firmy audytorskiej, której opinia o rocznym sprawozdaniu Spółki spełniałaby wymogi prawa zarówno Jersey, jak i polskiego.

Serinus uzyskała od BDO opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i w pełni spełnia wymogi prawa Jersey i AIM, jednakże biorąc pod uwagę trwający w Polsce proces rejestracji firmy audytorskiej, opinia ta nie jest obecnie uznawana w świetle prawa polskiego. Jednocześnie, zgodnie z polskim prawem, Spółka jest zobowiązana do publikacji zbadanego sprawozdania rocznego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. nie później niż dnia 30 kwietnia 2021 r. i w celu zapewnienia równego dostępu wszystkich akcjonariuszy do informacji oraz uniknięcia naruszenia interesów inwestorów, opublikowała swoje zbadane roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r., udostępniane akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zwołanym na 13 maja 2021 r.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
16 2021_załącznik - attachment.pdf16 2021_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2021Date: 2021-04-30


Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Publication of 2020 Audited Annual Report


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company” or “Serinus”) are listed on AIM in the UK,
the Management of the Company announces that it has published
information outside the Republic of Poland that its audited annual
report for the year ended 31 December 2020 has been released and is
available on the Company’s website.


Serinus has received an unqualified audit opinion from BDO for its 2020
annual report and remains fully in compliance with its Jersey law and
AIM requirements. Investors whose shares are traded on the Warsaw Stock
Exchange (“WSE”) should note the following:


Following the United Kingdom leaving the European Union (“EU”) on 1
January 2021, it has become necessary for any audit firm reporting on a
company listed on a European regulated exchange to be approved by that
relevant EU competent authority.


As Serinus is dual listed on both AIM and the WSE which is an EU
regulated market, its auditor, BDO LLP (“BDO”), is required to be
approved by the Polska Agencja Nadzoru Audytowego (”PANA”) as a third
country auditor. The administrative proceedings before the PANA
initiated by BDO LLP are pending. As of 29 April 2021 the proceedings
have not been finished.


According to Article 205 sec. 3 of the Polish Act of 11 May 2017 on
Statutory Auditors, Auditors Firms and Public Oversight, an opinion of
an independent statutory auditor prepared by an auditor from a third
country that has not been registered on the list of auditors from the
third countries kept by PANA has no legal effect in Poland. As of the
date of this announcement to the best knowledge of the Company there are
no auditors from a third country registered on the aforementioned list
in Poland and consequently there are no registered audit firms whose
opinion of the Company’s Annual Report would meet both Jersey and Polish
law requirements.


Serinus has received an unqualified audit opinion from BDO for its 2020
annual report and remains fully in compliance with its Jersey law and
AIM requirements, however given the ongoing audit firm registration
process in Poland, this unqualified opinion is not currently recognised
under Polish law. Nevertheless, the Company is required under Polish law
to release its audited annual report for the year ended 31 December 2020
no later than 30 April 2021, and in order to maintain the equality of
information available to all shareholders and avoid infringement of
investors’ interests, it has published its 2020 audited annual report
which has been sent to shareholders, ahead of the Company’s Annual
General Meeting on 13 May 2021.


The original press release prepared in English, published by the Company
in the UK constitutes an attachment to this current report and will also
be available on the Company's website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki