REKLAMA

: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok

2022-06-01 19:51
publikacja
2022-06-01 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.

W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2021 w wysokości 41 751 983,35 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) poprzez przeznaczenie go w kwocie 8 086 561,02 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwa grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, a w pozostałej części przeznaczyć kwotę
33 665 422,33 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki zawnioskował również o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień
8 lipca 2022 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.

Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, oraz zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż powyższy wniosek Zarządu Spółki jest zgodny z przyjętą i ogłoszoną przez Spółkę polityką w zakresie wypłaty dywidendy i stanowi rekomendację wypłaty dywidendy na poziomie około 19,37% zysku netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board recommendation concerning allocation of net profit
obtained in 2021The Management Board of PCF Group S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 1
June 2022 the Management Board adopted a resolution concerning adoption
and submission to the Annual Shareholders’ Meeting a recommendation
concerning an allocation of the Company’s net profit obtained in 2021,
part of which is to be paid out to the Company’s shareholders as a
dividend.


Pursuant to the above, the Management Board recommends that the Annual
Shareholders’ Meeting allocate the profit after tax (the net profit)
obtained in 2021 in the amount of PLN 41 751 983.35 (forty one million
seven hundred fifty one thousand nine hundred eighty three zloty and
thirty five grosz) as follows: PLN 8 086 561.02 (eight million eighty
six thousand five hundred sixty one zloty and two grosz) is to be paid
out to the Company’s shareholders as a dividend at PLN 0.27 (twenty
seven grosz) per share, while the remainder, i.e. PLN 33 665 422.33
(thirty three million six hundred sixty five thousand four hundred
twenty two zloty and thirty three grosz) is to be transferred to the
Company’s reserve capital.


The Management Board also recommends that the dividend date be set to 8
July 2022, with dividend payment occurring on 3 August 2022.


The above recommendation has been positively opined by the Supervisory
Board, pursuant to § 15 Section 2 Item 1) of the Company’s Articles of
Association, and will be formally submitted to the Annual Shareholders’
Meeting for approval, pursuant to Art. 395 §2 Item 2 of the Commercial
Companies Code.


The Management Board hereby informs that the above recommendation of the
Company’s Management Board corresponds to the adopted and announced
dividend policy and constitutes a recommendation on the disbursement of
the dividend at the level of approx. 19.37% of net profit.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki