REKLAMA

Raport: Ile zarabiali Polacy w 2007 roku

2008-02-08 06:05
publikacja
2008-02-08 06:05
Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl

Już po raz czwarty portal wynagrodzenia.pl przy współpracy z pracuj.pl, gazeta.pl, wp.pl, infopraca.pl, jobpilot.pl, bankier.pl przeprowadził Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW). Jest to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 72111 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych wyników.

Zanim przejdziemy do prezentacji danych pragniemy podkreślić, że podobnie jak w poprzednich latach, w tegorocznym badaniu dominują ludzie młodzi z wykształceniem wyższym. 74,9% badanych ma nie więcej niż 35 lat. Ponadto 62,3% to osoby z wykształceniem wyższym. Na pewno wpływa to na wyniki. Prosimy więc pamiętać, że prezentowane dane dotyczą głównie młodych, wykształconych ludzi, posiadających dostęp do Internetu. Pragniemy również podkreślić, że prezentując dane liczbowe posługujemy się głównie medianą gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany.

Podsumowanie zmian

Rok 2007 to okres dużych zmian gospodarczych. W niespotykanym dotychczas stopniu dotyczą one również wynagrodzeń. Prawie nikt nie przewidywał, że tempo wzrostu wynagrodzeń może osiągnąć wynik dwucyfrowy. W przypadku naszego badania obejmującego głównie młodych ludzi z wyższym wykształceniem różnica wynosi aż 20%. W 2006 roku mediana wynagrodzenia wynosiła 2500 PLN, w 2007 roku 3000 PLN (tabela 1). Warto podkreślić, że zmiany te nie dotyczą wszystkich. Okazuje się, że do największych beneficjentów należą osoby podejmujące pierwszą pracę. Ich wynagrodzenia (bez premii) wzrosły z 1200 PLN (2006 r.) do 1550 PLN (2007 r.) czyli aż o 29,2%. Na przeciwnym biegunie znalazły się osoby powyżej 50 roku życia, których wynagrodzenia nie uległy prawie żadnym zmianom.

Na podkreślenie zasługuje również fakt wysokiego wzrostu wynagrodzeń osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy działający na własna rękę w 2007 r. zarobili o 28% więcej niż w 2006 r. (tabela 7). Na przeciwnym krańcu są pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej, gdzie wynagrodzenia wzrosły jedynie o 14%. Bardzo znaczące zmiany zaszły również w sposobach wynagradzania. Pracodawcy coraz częściej wykorzystują premie jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami. W 2007 roku wartość premii przypadających na jednego badanego wzrosła o 33,3% (200 PLN) w porównaniu do 2006 r. (150 PLN). Oznacza to, że przedsiębiorstwa chętniej podwyższają ruchomą część wynagrodzenia, a mniej inwestują w podnoszenie stałej części płacy. Ciekawą ogólną tendencją jest wyraźne obniżenie się liczby osób zarabiających poniżej 2000 PLN. W 2006 było ich 37,9%, a w 2007 r. tylko 27,2% (wykres 1 i 2).

Dane ogólne

Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto (patrz wyjaśnienie terminów na końcu artykułu) wyniosła 3000 PLN. Tabela 1 zawiera podstawowe informacje o wynagrodzeniach osób uczestniczących w IBW. Wynika z niej, że 50% badanych zarabia pomiędzy 2000 PLN a 5000 PLN, 10%, zarabia poniżej 1430 PLN, a kolejne 10% powyżej 8500 PLN. Podobnie jak w poprzednim badaniu wynagrodzenia mężczyzn (3500 PLN) są wyższe (38,8%) od płac kobiet (2520 PLN).

Znacznie pełniejszego obrazu płac dostarcza wykres 1. Pozwala on na zapoznanie się z rozkładem wynagrodzeń w całej badanej grupie. Z wykresu wynika, że zaledwie 2,4% badanych zarabia poniżej 1000 PLN. W 2006 roku osób takich było 5,1 % (wykres 2), co oznacza znaczącą poprawę sytuacji osób najniżej zarabiających. W porównaniu do 2006 r. w 2007 r. znacząco (z 32,8 % do 24%) zmalała również liczba osób zarabiających od 1000 do 2000 PLN. Wzrosła natomiast liczba osób lepiej zarabiających. Jak wynika z wykresów 1 i 2 w 2006 r. 25,4% badanych zarabiało od 3000 do 6000 PLN, a w 2007 r. liczba ta wzrosła do 30,9%. Wyraźnie więc widać, że poprawia się sytuacja finansowa Polaków i być może niedługo będzie można stwierdzić, że w Polsce mamy już „klasę średnią”.
Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach zarządzania

Zapoznajmy się teraz jak w 2007 roku kształtowały się wynagrodzenia w zależności od miejsca w strukturze organizacyjnej firmy. Jak wynika z tabeli 2 pracownicy na stanowiskach szeregowych zarabiali 2000 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wynosiła 3200 PLN. Miesięcznie dochody kierowników kształtowały się na poziomie 4400 PLN, dyrektorów i ich zastępców na poziomie 8600 PLN. Prezesi i wiceprezesi firm zarabiali 10500 PLN.

Wynagrodzenia w różnych branżach

Rok 2007 przyniósł wiele zmian w poszczególnych gałęziach gospodarki. Do historii przeszły już gwałtowne wzrosty płac w budownictwie. Spojrzymy więc, jak kształtowały się wynagrodzenia w różnych branżach (tabela 3) w naszym badaniu.

Podobnie jak w 2006 roku do najlepiej opłacanych należała branża informatyczna i telekomunikacja. Mediana wynagrodzenia całkowitego w branży IT wynosiła 4500 PLN i była wyższa aż o 28,6% niż w 2006 roku. Jest to najwyższy wzrost wynagrodzeń w poszczególnych branżach odnotowany w badaniu. Na drugiej pozycji pod względem wysokości dochodów znalazła się telekomunikacja i ubezpieczenia z medianą w wysokości 4000 PLN. Warto w tym miejscu odnotować, że w porównaniu z 2006 rokiem płace w branży ubezpieczeniowej wzrosły o 27%. Budownictwo z przyrostem 26,9% znalazło się dopiero na trzecim miejscu pod względem dynamiki zmian, a pod względem wysokości płac znajduje się w połowie tabeli.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że mediana płac w budownictwie jest o 1200 PLN niższa niż w branży IT oraz o 1200 PLN wyższa od mediany najsłabiej opłacanej branży, czyli służby zdrowia. Służba zdrowia (2100 PLN), nauka i szkolnictwo (2121 PLN) oraz kultura i sztuka (2123 PLN) z najniższymi wynagrodzeniami tradycyjnie już znajdują się na końcu tabeli. Mediany płac w tych trzech branżach są bardzo podobne, maksymalna różnica miedzy nimi to zaledwie 23 PLN. Nauka i szkolnictwo to zarazem branża o najmniejszej dynamice zmian płac. W tym sektorze w 2007 roku płace wzrosły jedynie o 12,2%. Ponadto jest to branża o bardzo dużym spłaszczeniu płac - 50% pracowników zarabia pomiędzy 1600 – 3000 PLN, a dochody 80% wahają się od 1300 PLN do 4300 PLN.

Wynagrodzenia w poszczególnych działach

Zestawienia median wynagrodzeń w poszczególnych działach firmy zawarte są w tabeli 4.

Jak wynika z tabeli najwyższe dochody osiągali pracownicy działu finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzenia wynosiła 4500 PLN, a 10% z nich osiągało dochody powyżej 15000 PLN. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy działu informatycznego z wynagrodzeniami w wysokości 4400 PLN. 10% pracowników tego działu osiąga miesięczne dochody wyższe niż 11000 PLN. Na trzecim miejscu znajduje się dział badań i rozwoju z medianą w wysokości 4100 PLN. Tradycyjnie już najniżej opłacani są pracownicy działu obsługi klienta (2300 PLN) oraz magazynów (2200 PLN).

Wynagrodzenia w zależności od wielkości firmy

Przejdźmy teraz do kolejnej ważnej zmiennej wpływającej na wielkość wynagrodzenia. Jest nią wielkość zatrudnienia w danej firmie. Jak wynika z tabeli 5 najniższe płace otrzymują pracownicy zatrudnieni w mikro przedsiębiorstwach (do 9 osób). Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2100 PLN i jest o 30% niższa od mediany dla całego badania (3000 PLN). Na przeciwległym biegunie znajdują się pracownicy największych przedsiębiorstw (powyżej 1000 osób), których mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3900 PLN i jest o 85,7% wyższa od mediany wynagrodzeń w mikro przedsiębiorstwach. Warto również spojrzeć na rozpiętości płacowe występujące w badaniu. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa 10% najlepiej wynagradzanych otrzymuje co najmniej 5 krotnie wyższe płace niż 10 % najniżej opłacanych.

Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym

W tabeli 6 porównano płace w firmach, w których co najmniej 50% kapitału jest pochodzenia polskiego z firmami, w których dominuje kapitał zagraniczny.

Jak wynika z tabeli 6 firmy zagraniczne płacą znacznie więcej niż polskie. Mediana miesięcznego wynagrodzenia w polskich przedsiębiorstwach wynosi 2600 PLN, a w firmach zagranicznych 4200 PLN. Firmy zagraniczne płacą więc o 61,5% więcej od polskich. W przypadku 10% grupy osób najlepiej zarabiających różnica ta jest znacznie większa i wynosi aż 79,1%.

Wynagrodzenia w zależności od rodzaju firmy

Podobnie jak w poprzednich badaniach najwyższe dochody osiągają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (tabela 7). Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 4500 PLN i była o 28% niż w badaniu z 2006 roku (3515 PLN). W porównaniu z pracownikami sfery budżetowej ich dochody są wyższe o 97,4 %. Pracownicy sfery budżetowej to grupa osób, których wynagrodzenia w porównaniu do 2006 roku wzrosły jedynie o 14%.

Wynagrodzenia w zależności od stażu pracy i wieku badanych

Intuicyjnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego będą rosnąć nasze zarobki. Znacznie trudniej jest określić stopień tego wzrostu. Z naszego badania wynika, że jest to czynnik w istotny sposób wpływający na wielkość naszych dochodów. Tabela 8 pokazuje, że na początku kariery zawodowej możemy liczyć na dochody rzędu 2100 PLN. Jest to aż 900 PLN mniej (30%) niż wynosi mediana dla całego badania (3000 PLN)

Wzrost stażu pracy wpływa na znaczące przyrosty wynagrodzeń. Osoby ze stażem 2-3 lata zarabiają 2640 PLNm a ze stażem 4-5 lat - 3000 PLN. Najwyższe dochody osiągają badani z 9-10 letnim stażem. Mediana ich płac wynosi 3830 PLN i jest aż 82,4% wyższa od mediany osób z rocznym stażem pracy. Wzrost stażu pracy wpływa na znaczące przyrosty wynagrodzeń. Osoby ze stażem 2-3 lata zarabiają 2640 PLN a ze stażem 4-5 lat - 3000 PLN. Najwyższe dochody osiągają badani z 9-10 letnim stażem. Mediana ich płac wynosi 3830 PLN i jest aż 82,4% wyższa od mediany osób z rocznym stażem pracy. Wzrost stażu pracy powyżej 10 lat nie wpływa już na wzrost wynagrodzeń. Jest wręcz odwrotnie. W kolejnych przedziałach stażu mediana wynagrodzenia stopniowo maleje i w przypadku osób z ponad 30 letnim stażem wynosi 3040 PLN.

Analizując relacje pomiędzy wynagrodzeniami i stażem pracy warto również zobaczyć, jak kształtują się płace w zależności od wieku (tabela 9). Jak wynika z tabeli ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 20 lat, zarabiają 1716 PLN. W drugiej grupie wiekowej 21-25 lat mediana wynagrodzenia rośnie o 39,9% do 2400 PLN. Równie wysoki wzrost płac (31,2%) dotyczy osób w grupie 26 – 30 lat. Mediana wynagrodzenia miesięcznego tej grupy wiekowej wynosi 3150 PLN. W kolejnej grupie (31-35 lat) wynagrodzenia rosną już wolniej i utrzymują się na tym samym poziomie (3500 PLN). Wśród osób powyżej 40 roku życia mediana wynagrodzenia miesięcznego zaczyna maleć.

Zależności pomiędzy wynagrodzeniem a wykształceniem

Tabela 10 jednoznacznie pokazuje, że wykształcenie jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących nasze wynagrodzenia. O ile mediana wynagrodzenia osób z wykształceniem podstawowym wynosi 1800 PLN to w przypadku osób z wykształceniem wyższym jest to 3500 PLN. Osoby z wykształceniem zawodowym zarabiają 16,6% (2100 PLN) więcej niż z podstawowym, a ze średnim 7,1% więcej niż z zawodowym. Różnice te są zdecydowanie większe w przypadku wykształcenia wyższego. Osoby z tym wykształceniem zarabiają 25% więcej niż osoby z niepełnym wyższym wykształceniem oraz 40% więcej niż osoby, które uzyskały tylko licencjat. W tym miejscu pragniemy przypomnieć o znaczących dysproporcjach liczebności grup. W badaniu uczestniczyło 44911 osób z wykształceniem wyższym i tylko 339 osób z wykształceniem podstawowym oraz 1920 z zawodowym.

Wynagrodzenia w poszczególnych województwach

Tradycyjnie najwyższe dochody osiągają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzenia miesięcznego wynosiła 4200 PLN (tabela 11). Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie i pomorskie z medianą w wysokości 3000 PLN. Trzecie w kolejności to województwo małopolskie (2950 PLN) z medianą niższą zaledwie o 50 PLN od dolnośląskiego i pomorskiego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w województwie małopolskim odnotowano najwyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń (25,2%) w porównaniu z 2006 rokiem. Łącznie w 4 województwach odnotowano szybsze tempo wzrostu płac niż w mazowieckim. Najniższe dochody osiągają mieszkańcy województwa lubelskiego (2275 PLN), podlaskiego (2300 PLN) i świętokrzyskiego (2350 PLN). Podlaskie to również województwom w którym mediana wynagrodzeń w 2007 wzrosła jedynie o 15% w porównaniu z 2006 rokiem.

W tabeli 12 zestawione są wynagrodzenia w miastach wojewódzkich. Jak wynika z tabeli najwyższe dochody osiągają mieszkańcy Warszawy (4600 PLN). Na drugim miejscu znajduje się Wrocław z medianą w wysokości 3350 PLN (w 2006 roku 4 pozycja w rankingu miast). Na trzecim miejscu znajduje się Gdańsk i Kraków z medianą wynagrodzenia w wysokości 3250 PLN. W przypadku Krakowa jest to awans z 7 miejsca zajmowanego w 2006 roku i wzrost o 27,5%. Na końcu tabeli plasują się mieszkańcy Białegostoku z medianą wynoszącą 2400 PLN (jest to aż 47,8% mniej niż w Warszawie). Przedostatnie miejsce zajmują aż trzy miasta – Gorzów Wielkopolski, Kielce i Lublin z medianą w wysokości 2500 PLN (45,6% mniej niż w Warszawie).

Analizując wynagrodzenia w województwach i miastach można zauważyć, że płace w miastach są wyższe. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają płace w województwach po wyłączeniu miast wojewódzkich. Okazuje się, że różnice są znaczące. Jak wynika z tabeli 13 płace w województwach z wyłączeniem miast są zdecydowanie niższe niż w miastach. Płace w Warszawie (4600 PLN) są aż 59,7% wyższe niż w województwie bez miasta (2880 PLN). Podobnie jest w innych dużych miastach. Wynagrodzenia we Wrocławiu (3350 PLN) są o 34% większe niż w województwie dolnośląskim (bez Wrocławia).

Podobnie jest z Krakowem (3250 PLN) i Małopolską (2375 PLN). W Krakowie płace są wyższe o 36,8% niż w województwie bez tego miasta. Dane te jednoznacznie wskazują, że o średniej w województwie tak naprawdę decydują wynagrodzenia w dużych miastach. Warto również zwrócić uwagę, że po wyłączeniu miast niemal całkowicie zanikają różnice między mazowieckim i pozostałymi regionami kraju. Mediana wynagrodzeń w mazowieckim (2880 PLN) jest zaledwie o 1 % wyższa niż w drugim w kolejności województwie pomorskim (2850 PLN), o 13,8 % większa niż w śląskim (3 miejsce).
Kazimierz Sedlak, Sedlak & Sedlak

Przypominamy, że zgodnie z pkt. 2.6 - 2.8 regulaminu portalu wynagrodzenia.pl kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie podstawowe - stałe składniki wynagrodzenia brutto, tj. płaca zasadnicza określona umową o pracę, ponadto dodatek funkcyjny lub stażowy

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i in.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 PLN, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 3000 PLN

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4500 PLN, to 3/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/4 powyżej 4500 PLN

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1500 PLN, to 1/4 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 3/4 powyżej 1500 PLN.

pierwszy decyl - wartość, poniżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli pierwszy decyl wynosi 1000 PLN, to 1/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 9/10 powyżej 1000 PLN.

dziewiąty decyl - wartość, powyżej której mieści się 10% danych. Innymi słowy, jeżeli dziewiąty decyl wynosi 5000 PLN, to 9/10 osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 1/10 powyżej 5000 PLN.
Źródło:

Do pobrania

tabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpgtabela9jpg
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (23)

dodaj komentarz
~michal
Wystarczy spojrzec chocby na www.zarobkipolakow.pl zeby przekonac sie ze wiekszosc polakow zarabia ponizej 2tys...
~tlen
Jeśli nie studiowałeś ekonomi lub kierunków pokrewnych to Cię rozumiem,
ALE !
jeśli jest inaczej, to znaczy, że spałeś na przedmiocie pt. "Statystyka"
bo +średnia+ to jedno pojęcie, a +mediana+ to drugie, czyli wynik szczegółowej pokazujący określone dane niż "robi" to średnia, dlatego w takich raportach
Jeśli nie studiowałeś ekonomi lub kierunków pokrewnych to Cię rozumiem,
ALE !
jeśli jest inaczej, to znaczy, że spałeś na przedmiocie pt. "Statystyka"
bo +średnia+ to jedno pojęcie, a +mediana+ to drugie, czyli wynik szczegółowej pokazujący określone dane niż "robi" to średnia, dlatego w takich raportach zawsze używa się powyższych dwóch nazw z konieczności.
Podsumowając wolę zarabiać miedalną pensję niż średnią, bo może to się różnić
o 50PLN, ale ! może się różnić o 500PLN, a to różnica...

~rapor
Dnia 2008-02-08 o godz. 06:32 ~olo napisał(a):
> "Mediana" i ma brzmiec madrzej? Nie mozna
> po prostu napisac "srednia"? Po co
> wprowadzac takie udziwnienia? To nie rachunek wyrownawczy.

mediana znaczy nic innego jak to, ze 50% badanych zarabia ponizej tej kwoty (analogicznie
Dnia 2008-02-08 o godz. 06:32 ~olo napisał(a):
> "Mediana" i ma brzmiec madrzej? Nie mozna
> po prostu napisac "srednia"? Po co
> wprowadzac takie udziwnienia? To nie rachunek wyrownawczy.

mediana znaczy nic innego jak to, ze 50% badanych zarabia ponizej tej kwoty (analogicznie 50% powyzej).. standardowe pojecia statystyczne - no ale jestem za tym, by pewne sprawy czasami jasniej wyrazac, nie kazdy sie z danymi pojeciami spotkal... no ale.....
~spóldzielca
Ten raport to wierutna bzdura! Pracuję od wielu lat w spółdzielczości mieszkaniowej w mieście ok. 200 tyś. mieszkańców i zajmuję się obsługą lokatorów. Zarabiam 2100,- zł brutto. Z racji swoich obowiązków chodzę po mieszkaniach, znam ludzi i wiem co w nich mają. U wiekszości z kątów zęby szczerzy zwykła bieda jesl nie wręcz nędza.Ten raport to wierutna bzdura! Pracuję od wielu lat w spółdzielczości mieszkaniowej w mieście ok. 200 tyś. mieszkańców i zajmuję się obsługą lokatorów. Zarabiam 2100,- zł brutto. Z racji swoich obowiązków chodzę po mieszkaniach, znam ludzi i wiem co w nich mają. U wiekszości z kątów zęby szczerzy zwykła bieda jesl nie wręcz nędza. Dużo ludzi ma znaczne zaległości czynszowe. Około 50% ma w mieszkaniach komputery, i z tego zaledwie połowa korzysta z względnie taniego internetu osiedlowego. Grupę o wielkości dochodów rzędu średniej krajowej na osobę pracujacą szacuję na nie więcej niż 15-20% mieszkańców osiedla. Powstaje oczywiste pytanie skąd więc taka wysoka średnia płaca wg raportu? Odpowiedź jest prosta respondentami osób tworzących ten raport były osoby posiadające komputer+internet, a więc należące do zamożnej mniejszości j/w - to raz, a dwa: pośród tej zamożnej części naszego społeczeństwa są ludzie zarabiający miesięcznie tysiące i setki tysiecy złotych miesięcznie. W tych okolicznościach przeprowadzania badania zarobków tak wysoka średnia mnie nie dziwi, co nie przeczy temu, ze jest to zupełnie fałszywy i odbiegający od rzeczywistości obraz naszego społeczenstwa. Takie niesolidne raporty mogą służyć jedynie naszej oderwanej od prawdziwego życia rządzacej i żerującej na nas klasie politycznej. Amen!
~Seba
I z tej właśnie okazji ceny na rynku rosną bez wyrzutów sumienia... Co z tego, że większe pensje, jak i większe wydatki? Gdyby nie zmiana kredytu hipotecznego na lepszy za radą expandera, to byśmy musieli w tym roku z żoną pasa zacisnąć, mimo podwyżek w pracy. Więc ostrożnie z tym hurra-optymizmem.
~Marat
Ale mediana i średnia, to dwie różne miary położenia rozkładu, a co za tym idzie różne interpretacje.
~Marat
Z resztą średnia, to też nie zawsze to samo (arytmetyczna, geometryczna, harmoniczna...)
~Sheep
Mediana dla wiadomości niektórych forumowiczów to zupełnie co innego niż średnia. Proponuję przejrzeć podstawowy wykład ze statystyki.
~sezarr
mediana a średnia to dwie bardzo różne rzeczy, w szczególnym przypadku średnia może się równać medianie np.:
1,3,11 mediana=3 srednia=5
1,3,5 mediana=srednia=3
mediana to wartość środkowa
~Parker
zarabiam 1307 na rękę pracuję w banku mam umowę na czas określony i zastanawiam się jakim cudem tyle osób zarabia więcej ode mnie skoro osoby przychodzące do mnie po kredyt zarabiają około 1000 na ręke

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki