REKLAMA

Raen S.A.: Wybór firmy audytorskiej

2023-08-25 08:07
publikacja
2023-08-25 08:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-25
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Raen S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375656, w celu:
1. dokonania przeglądu i sporządzenia raportu z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen sporządzanego na dzień 30 czerwca 2023 roku, na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz na dzień 30 czerwca 2025 roku;
2. przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku;
3. badania zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z ESEF Grupy Kapitałowej Raen sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku,
4. dokonania przeglądu i sporządzenia raportu z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Raen S.A. sporządzanego na dzień na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz na dzień 30 czerwca 2025 roku,
5. przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Raen S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku,
6. dokonania oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2024 oraz za rok 2025, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej zwana: „Ustawa o ofercie”).

Wybrana firma audytorska jest wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3704.

Dotychczas Spółka korzystała z usług firmy Misters Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, przeglądem półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 roku oraz dokonaniem oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2022.
Ponadto Spółka ma zawartą umowę z ww. firmą na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowych Spółki za 2023 rok oraz dokonanie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2023.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu Raen S.A. oraz art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-25 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki