REKLAMA

Rachunek firmowy dla nierezydenta - w którym banku, jakie dokumenty potrzebne

Katarzyna Rostkowska2017-06-06 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-06-06 06:00

Przeniosłeś siedzibę swojej firmy do innego kraju? Zakładając firmowe konto bankowe w Polsce, musisz uzbroić się w cierpliwość. Odpowiednio uwierzytelnione, liczne dokumenty są wymogiem w każdej instytucji. Dodatkowo nie wszystkie banki oferują rachunek firmowy dla nierezydenta.

Zakładanie firmy za granicą jest obecnie popularną praktyką. Przedsiębiorcy wchodzą na zagraniczne rynki w związku z przeprowadzanymi inwestycjami bądź skuszeni przepisami podatkowymi. Niestety niejednokrotnie nie mają prostej drogi do tego, by zostać posiadaczem rachunku firmowego dla nierezydenta. Redakcja Bankier.pl zapytała banki, jak wygląda procedura zakładania konta dla nierezydenta z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw oraz jakie dokumenty należy wtedy przedstawić. Informację zwrotną otrzymaliśmy od Getin Banku, Credit Agricole, Citi Handlowego, Plus Banku, PKO BP, BOŚ Banku, Idea Banku, Banku Millennium, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbanku oraz ING Banku Śląskiego.

Rachunek firmowy dla nierezydenta - w którym banku, jakie dokumenty potrzebne

Wymogi dokumentowe

Polskie firmy nie napotykają większych problemów w trakcie zakładania rachunku bieżącego. Należą do grupy klientów, którymi banki są szczególnie zainteresowane. Niejednokrotnie wystarczy złożenie wniosku o zawarcie umowy rachunku, natomiast dokumenty założycielskie pracownik banku bez problemu może pozyskać poprzez elektroniczny dostęp do KRS lub CEIDG. 

Inaczej sytuacja wygląda z nierezydentami. Podmiot, który jest zarejestrowany poza granicami kraju, a który zamierza założyć w Polsce konto firmowe, często natrafia na znaczne utrudnienia. Przede wszystkim oprócz wniosku o zawarcie umowy rachunku, jest zobowiązany przedstawić dokumenty poświadczone pod względem autentyczności klauzulą apostille, uwierzytelnione przez placówkę dyplomatyczną lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego z odpowiednią legalizacją.

Wymagane przez banki dokumenty potrzebne do założenia rachunku firmowego dla nierezydenta

BGŻ BNP Paribas

- dokumenty rejestrowe firmy przetłumaczone na język polski m.in.: aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców kraju macierzystego, akt założycielski firmy, statut (jeśli posiada);

- dokumenty tożsamości klienta / wspólników;
- dla krajów będących stroną konwencji haskiej najczęściej niezbędne jest apostille – poświadczenie potwierdzające autentyczność podpisu;

BOŚ

- oryginały dokumentów rejestrowych (m.in. statut, umowa spółki) bądź przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego z odpowiednią legalizacją;

Citi Handlowy

- dokumenty rejestrowe klienta, tj. akt założycielski i/lub wyciąg z odpowiedniego rejestru (możliwe jest dostarczenie odpowiednika wyciągu z KRS dla nierezydenta w formie wydruku z ogólnodostępnej strony internetowej, o ile w danej jurysdykcji elektroniczny dokument jest stosowany w praktyce rynkowej);

- przedstawienie odrębnego dokumentu, potwierdzającego prawo do reprezentacji, zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu nierezydenta (jeśli sposób reprezentacji nie wynika z dokumentów statutowych);

- jeśli osoba podpisująca umowę rachunku nie składa podpisu w obecności pracownika banku, niezbędny jest wzór jej podpisu (podpis może być złożony u miejscowego notariusza);

Dokumenty sporządzone w językach obcych, innym niż angielski, winny być przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie musi być przedłożone wraz z tłumaczonym dokumentem. Jeżeli dokumentacja nie jest dostarczona w oryginale, powinna stanowić kopie potwierdzoną za zgodną z oryginałem przez notariusza i opatrzoną apostille. W przypadku państw, które nie podpisały konwencji haskiej, która wprowadziła apostille, kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.

Getin Bank

- wniosek o otwarcie rachunku;
- dokumenty określające status prawny:
a. opatrzone apostille, jeśli państwo jest sygnatariuszem konwencji haskiej dot. poświadczania dokumentów urzędowych
b. jeśli państwo nie przystąpiło do konwencji, dokumenty prawne powinny być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną;

Idea Bank

- wniosek o założenie rachunku;
- aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby podmiotu zagranicznego lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym oraz informacje o jego statusie podatkowym;
- odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie funkcjonowania danego podmiotu zagranicznego;
- odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

- dokument stwierdzający tożsamość osoby reprezentującej dany podmiot zagraniczny;
Dokumenty składane przez wnioskującego klienta powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące licząc od daty ich wystawienia, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wnioskującego. Bank po przeprowadzonej analizie każdorazowo informuje wnioskującego o możliwości lub odmowie zawarcia umowy.

Bank Millennium

- aktualny odpis z rejestru firm handlowych danego kraju lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie, umowę spółki lub status bądź akt założycielski, certyfikat rezydencji jeśli podmiot nie podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski;
- bank może wymagać również dodatkowych dokumentów jeśli będą one niezbędne do zawarcia umowy;
Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli dokumenty składa firma, której siedziba jest państwie będącym stroną konwencji haskiej dokumenty powinny być z dołączonym poświadczeniem apostille. Jeżeli firma ma siedzibę w innym państwie, dokumenty muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem kraju wystawienia przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub jednostkę, którą bank zaakceptował do tego celu.

PKO BP

 - dokumenty potwierdzające rejestrację przedsiębiorcy poświadczone pod względem autentyczności klauzulą apostille lub uwierzytelnione przez placówkę dyplomatyczną;

Plus Bank

- aktualny odpis z właściwego rejestru (właściwego dla siedziby nierezydenta) lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym, uwierzytelniony przez właściwą ze względu na siedzibę nierezydenta polską placówkę konsularną lub dyplomatyczną albo przez miejscowego notariusza w krajach, w których nie ma polskich placówek dyplomatycznych;
- jeśli firma ma siedzibę w państwie będącym sygnatariuszem konwencji haskiej, czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działa osoba, która podpisała dokument, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi;

- w celu prawidłowego pobierania podatku dochodowego z tytułu uzyskanych przychodów z odsetek przez klientów będących nierezydentami wymagane jest złożenie dokumentów:
a. certyfikat rezydencji, jeżeli taki dokument jest w jego posiadaniu, wraz z tłumaczeniem na język polski;
b. oświadczenie nierezydenta w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z tytułu uzyskanych odsetek;

- klient wraz z osobami upoważnionymi do dysponowani rachunkiem, zobowiązany jest przy pierwszej wizycie w oddziale banku złożyć wniosek oraz kartę wzorów podpisów.

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Raiffeisen Polbank

- dokumenty rejestrowe w oryginale opatrzone klauzulą apostile, jeżeli firma pochodzi z kraju, z którym Polska nie ma podpisanych umów dwustronnych, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce;

- kopia notarialna umowy spółki opatrzona klauzulą apostile, jeżeli firma pochodzi z kraju, z którym Polska nie ma podpisanych umów dwustronnych, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Polsce;

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl, na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.05.2017 r.

Od nierezydenta bank wymaga dostarczenia dokumentów założycielskich firmy oraz dokumentów potwierdzających tożsamość osób ją reprezentujących. W zależności od miejsca siedziby państwa, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę firmy, zostanie on poproszony o dostarczenie dokumentów uwiarygodnionych w różny sposób. Jednym z nich jest legalizacja dokumentu, która służy nadaniu dokumentowi urzędowemu, wydanemu w danym państwie, cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się, jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa. Natomiast jeśli firma posiada siedzibę w państwie, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legislacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r., uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

Bariery do pokonania

Obecnie banki coraz bardziej upraszczają procedury związane z założeniem konta firmowego dla polskich przedsiębiorców. Niestety niejednokrotnie nie mogą z nich skorzystać nierezydenci. Konieczność złożenia szeregu dokumentów, które przedsiębiorca jest zobowiązany uwierzytelnić oraz ponieść przy tym koszt tłumaczenia, nie jest jedyną barierą, która stoi na drodze do otwarcia rachunku dla nierezydenta. Warto zwrócić uwagę, że obowiązujące w polskich bankach procedury wiążą się z koniecznością podjęcia bezpośredniego kontaktu z pracownikami instytucji finansowych. Aby uzyskać informację - jak założyć konto, jakie wymogi należy spełnić, czy finalnie podpisać umowę rachunku, osoba reprezentująca firmę musi porozumieć się z pracownikiem oddziału. Niestety jeśli nie posługuje się językiem polskim, niejednokrotnie utrudnienie w kontaktach może stanowić bariera językowa. Również w odróżnieniu do możliwości, jakie dają banki polskim przedsiębiorstwom, a mianowicie zawarcie umowy o rachunek firmowy drogą elektroniczną, a następnie uwierzytelnienie poprzez wykonanie przelewu bądź podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera, nierezydent w tym celu musi udać się bezpośrednio do placówki bankowej. Co najważniejsze, należy również pamiętać, że bank po przeanalizowaniu dokumentów firmy, ma prawo odmówić założenia rachunku nierezydentowi.

Rachunek nie w każdym banku

W przypadku skompletowania wymaganych dokumentów, otwarcie konta firmowego przez nierezydenta przebiega w typowy sposób, jak w przypadku rezydenta. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wymogami odnośnie do dokumentacji prawnej. Kolejnym jest złożenie wniosku o otwarcie rachunku firmowego. Przedsiębiorca musi się jednak liczyć z tym, że w trakcie procedury zakładania konta, może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy oraz niezbędnych oświadczeń stanowiących integralną jej część.

Niestety okazuje się, że nie w każdym banku nierezydent ma możliwość otwarcia rachunku firmowego. Jednym z banków, który nie posiada takiej oferty jest Credit Agricole. Nie prowadzi on rachunków dla nierezydentów z sektora MŚP. Z odmową spotkają się również przedsiębiorcy, którzy udadzą się do ING Banku Śląskiego, gdzie posiadaczami rachunków w tym segmencie mogą być wyłącznie osoby o statusie rezydenta, będące osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi oraz spółkami partnerskimi, do których nie stosuje się przepisów Ustawy o rachunkowości oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Bank natomiast nie wyklucza klientów z segmentu korporacji, dla których przygotował ofertę ING Direct oraz rachunek bieżący. Aby z niej skorzystać, zagraniczna firma musi dostarczyć dokumenty rejestrowe wraz z tłumaczeniem.

Potem z górki

Nierezydent, który dokona wyboru banku umożliwiającego założenie rachunku firmowego oraz pokona wszystkie czyhające na niego bariery, może odetchnąć z ulgą, bowiem oferta, jaka zostanie mu przedstawiona, niczym nie różni się od standardowej, dostępnej dla przedsiębiorców krajowych. Banki nie pobierają dodatkowych opłat oraz nie stawiają przed nierezydentami innych wymagań niż przed właścicielami biznesu zarejestrowanego w Polsce. Może jednak się okazać, że dany bank stosuje ograniczenia w stosunku do określonych krajów, które wynikają z wewnętrznej polityki banku.

Reasumując, założenie rachunku przez firmy zagraniczne nie jest problemem samym w sobie. Wymaga jednak skompletowania większej ilości dokumentów oraz często przełożenia ich na język polski, co w efekcie zajmuje więcej czasu niż otwarcie konta firmowego przez rezydenta.

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (4)

dodaj komentarz
mantrader
Jakieś dziwne to zestawienie, zarówno Citi jak i Raiffeisen nie zakładają rachunków dla spółek nie będących rezydentami w Polsce , Alior robi ogromne problemy podobnie ING jak z resztą nie wiem.
~Czerwony_Wiewior
Śmieszne, przecież odpowiedniki CEDiG są w innych krajach UE. Więc żadne wypisy ani tłumaczenia nie są potrzebne. No, chyba, że pracownicy banków nie znają języków
~Karbinadel
Co ciekawe, w drugą stronę jest zupełnie inaczej. Firma mająca siedzibę w Polsce, może bez problemu założyć konto np. w Niemczech czy Czechach
~jesh-wawa
bo w krainie absurdu zwanym PRL-PiS wszystko musi byc postawione do gory nogami

Powiązane: Firma za granicą

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki