REKLAMA

RAWLPLUG: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

2021-06-21 15:00
publikacja
2021-06-21 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2020.
Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 11 802 572,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy), tj. kwotę 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na 1 (jedną) akcję.
Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2021 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2021 r.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki