REKLAMA
PIT 2023

RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 grudnia 2023 roku.

2023-11-24 13:47
publikacja
2023-11-24 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20231124_RAFAKO_ogloszenie_NWZ_21.12.2023_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 121 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 grudnia 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, w związku z otrzymaniem w dniu 23 listopada 2023 roku, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, żądania akcjonariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multos Trading Company Limited dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki, która to emisja warrantów subskrypcyjnych, będzie skierowana wyłącznie do PG Energy Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN reprezentowany przez PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) emisji akcji Spółki, (iii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki, która to emisja akcji, będzie skierowana wyłącznie do PG Energy Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN reprezentowany przez PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 oraz uchwały nr 6 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II).
10. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V).
11. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzyciela Vilniaus kogeneracinė jėgainė,UAB).
12. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki- podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd wskazuje, że powyżej opisane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawierało projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.
Załączniki
Plik Opis
20231124 RAFAKO_ogłoszenie_NWZ 21.12.2023_FINAL.pdf20231124 RAFAKO_ogłoszenie_NWZ 21.12.2023_FINAL.pdf Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ 21.12.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu
2023-11-24 Jolanta Markowicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki