REKLAMA

Ponad 50 tys. zł dla właścicieli domów jednorodzinnych. Sprawdzamy, na jakie dopłaty można liczyć

Marcin Kaźmierczak2020-07-16 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-07-16 06:00
fot. Diyana Dimitrova /

Na przeszło 50 tys. zł mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy skorzystają z dopłat na budowę instalacji. Na łamach Bankier.pl zebraliśmy wszystkie dostępne programy i wyjaśniamy, jak skorzystać z pieniędzy.

„Czyste powietrze”

Jednym z programów pozwalających na dofinansowanie inwestycji w energooszczędne domy jest „Czyste powietrze”. 15 maja ruszyła druga edycja programu, w którym można liczyć nawet na 37 tys. zł dopłaty do montażu alternatywnych źródeł energii w miejsce zanieczyszczających powietrze starych pieców – tzw. kopciuchów.

Druga edycja wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych zakłada szereg zmian. To m.in. maksymalnie 30 dni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, wyższa kwota dotacji dla najuboższych rodzin, ustanowienie banku jako pełnomocnika przy składaniu wniosku o dotację czy możliwość połączenia z dofinansowaniem w ramach programu „Mój prąd”.

Z dopłaty mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy rozpoczęli inwestycję do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. W nowej edycji można skorzystać ze wsparcia finansowego na inwestycje już ukończone.

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany do 2029 r. Ostateczny termin na podpisanie umowy na dotację mija jednak wcześniej, bo 31 grudnia 2027 r.

Zakończenie wszystkich prac zawartych w umowie musi nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2029 r. Inwestycja nie może, z kolei, trwać dłużej niż 2 lata.

Wnioski o dofinansowanie można składać w jednym z szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Ile można otrzymać w ramach programu „Czyste powietrze”?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” ma dwie formy. To m.in. bezzwrotna i opodatkowanej dotacji, która pokryje od 15 do 90 proc. kosztów inwestycji. W tym przypadku nie mogą one przekroczyć 53 tys. zł. Program przewiduje także pożyczki na pokrycie dodatkowych wydatków.

Wysokość dotacji jest zależna od rodzaju inwestycji:

 • do 20 tys. zł – podstawowa dotacja,
 • do 25 tys. zł – przy montaży pompy ciepła,
 • do 30 tys. zł – przy instalacji paneli fotowoltaicznych,
 • do 37 tys. zł – dla mniej zamożnych gospodarstw

Z najwyższej kwoty dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa dochód nie może przekroczyć 1960 zł miesięcznie.

Nowością jest także możliwość ustanowienia banku jako pełnomocnika potencjalnych beneficjentów podczas składania wniosków o dofinansowanie.

W ramach programu „Czyste powietrze” można skorzystać także z weryfikacji możliwości przyłączenia domu do sieci gazowej. Przeprowadzi ją spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

„Mój prąd”

Program „Mój prąd” to dofinansowania do 50 proc. kosztów zakupu i montażu paneli słonecznych. Dotacja obejmuje mikroinstalację, czyli urządzenia wytwarzające od 2 do 10 kW mocy. Na program przeznaczono 1 mld zł.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie już trwa. Właściciele domów jednorodzinnych na złożenie wniosków mają czas do 18 grudnia 2020 r. Na montaż instalacji fotowoltaicznej można zyskać do 5 tys. zł.

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez profil zaufany lub e-dowód. Wówczas do wniosku należy załączyć:

 • kopię faktury za dostawę instalacji fotowoltaicznej
 • kopię faktury za montaż paneli fotowoltaicznych (kopie obu faktur powinny zawierać adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”)
 • dowód zapłaty, fakturę lub oświadczenie o dokonanej wpłacie
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, które potwierdzi montaż licznika wraz z nadanym numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd”?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych należy zalogować się na portalu gov.pl. Następnie należy:

 • zalogować się do panelu „Mój GOV”
 • wybrać zakładkę „Skorzystaj z programu Mój prąd”
 • kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”
 • zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wypełnić wniosek i uzupełnić go o dane kontaktowe
 • dołączyć wymagane załączniki
 • dopisać wniosek elektronicznie – profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wysłać wniosek wraz z załącznikami (potwierdzenie złożenia wniosku trafi do skrzynki ePUAP oraz na podany we wniosku adres e-mail)

Wnioski można składać także za pośrednictwem pełnomocnika. To udogodnienie dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego lub e-dowodu. Wzór pełnomocnictwa można znaleźć na stronie internetowej mojprad.gov.pl w zakładce „Złóż wniosek". Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek można także wysłać w formie skanu jako załącznik do elektronicznego formularza.

Z dotacji w ramach programu „Mój prąd” mogą skorzystać także właściciele domów rekreacyjnych, w których nie są zameldowani. Wystarczy wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i korzystać z instalacji przez co najmniej trzy lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Co ważne, panele fotowoltaiczne nie muszą być zamontowane wyłącznie na domu – np. na dachu. Instalacja, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, może znajdować się również poza obrębem budynku.

„Moja woda”

Właściciele domów jednorodzinnych chcący zadbać o środowisko i niższe rachunki mogą skorzystać także gromadzić deszczówkę w zbudowanej w tym celu instalacji. Dofinansowanie na nią można otrzymać w ramach programu „Moja Woda”.

Beneficjenci najnowszego programu NFOŚiGW otrzymają 5 tys. zł, które będą musiały zostać przeznaczone na budowę instalacji służących wyłapywaniu i retencji wód opadowych, tak by nie trafiały one bezpośrednio do kanalizacji.

Nabór wniosków do programu „Moja woda” ruszył 1 lipca. Będzie on realizowany do 2024 r. przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Budżet został ustalony na 100 mln zł, co oznacza, że będzie mogło skorzystać z niego co najmniej 20 tys. osób, dzięki czemu uda się zatrzymać ok. 1 mln metrów sześciennych deszczówki w skali roku.

Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup, montaż i budowę:

 • oczek wodnych
 • przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien
 • wpustów do zbiornika nadziemnego lub podziemnego
 • podziemnych lub nadziemnych zbiorników retencyjnych
 • instalacji rozsączajacych

Wytyczne NFOŚiGW regulują także pojemności budowanych zbiorników: otwarte zbiorniki retencyjne będą musiały mieć pojemność powyżej 2 metrów sześciennych, podobnie podziemne zbiorniki zamknięte, z kolei nadziemne zbiorniki nadziemne będą musiały mieścić co najmniej 1 metr sześcienny wody.

Co ważne, systemy zatrzymywania i retencji wód opadowych zbudowane w ramach programu „Moja woda” nie będą zaliczane do tzw. śródlądowych wód stojących. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości z takimi instalacjami Skarbowi Państwa nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu, w ciągu pierwszych dziesięciu dni trwania programu „Moja woda” (od 1 do 10 lipca), złożono 6 tys. wniosków na łączną kwotę 27 mln zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Właściciele domów jednorodzinnych bez dostępu do sieci kanalizacyjnej mogą starać się również częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Spłatę części rat finansują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym nie mogą one przekroczyć 12 000 zł brutto. Realna dopłata wynosi więc 4800 zł.

Koszty kwalifikowane obejmują: przygotowanie terenu, roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją, zakup i montaż urządzeń, roboty ziemne i budowlano-montażowe, rozruch instalacji i urządzeń, obsługę geodezyjną i hydrogeologiczną, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Dofinansowanie nie obejmuje przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji.

Wniosek należy złożyć w banku, który realizuje program w oparciu o umowę z WFOŚiGW. Do wniosku należy załączyć:

 • opis techniczny oczyszczalni ścieków
 • mapkę sytuacyjno-wysokościowa z naniesionym położeniem oczyszczalni
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • kosztorys prac i urządzeń, kopię zgłoszenia zamiaru instalacji oczyszczalni

Po złożeniu wniosku bank zdecyduje o udzieleniu kredytu z dotacją. Na podstawie tej decyzji WFOŚiGW udzieli dofinansowania. Wówczas inwestor musi podpisać umowę kredytową z bankiem.

Aby rozliczyć inwestycję, trzeba będzie przedstawić protokół odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzony przez osobę z uprawnieniami, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, oświadczenie instalatora oczyszczalni mówiące, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę instalacji, a także oświadczenie inwestora o likwidacji bezodpływowego zbiornika na ścieki (z wyjątkiem właścicieli nowo wybudowanych domów).

Ze wsparcia nie mogą skorzystać jednak właściciele domów, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków przed złożeniem wniosku.

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Właściciele domów i mieszkań, w których jedynym źródłem ogrzewania jest piec na paliwo stałe mogą wziąć udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji.

O dotację mogą starać się zarówno osoby fizyczne (również najemcy lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy.

Program realizują poszczególne samorządy, a dotyczy on:

 • podłączenia mieszkania do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • instalacji ogrzewania elektrycznego
 • instalacji pompy ciepła
 • instalacji ogrzewania gazowego
 • instalacji ogrzewania olejowego
 • instalacji mieszanego systemu centralnego ogrzewania (z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych)

Maksymalna wysokość dotacji została ustalona na poziomie 50 proc. poniesionych kosztów. Pieniądze należy wykorzystać na wymianę pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno), które są jedynym źródłem ogrzewania w mieszkaniu.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy po wykonaniu inwestycji. Do wniosku o rozliczenie należy załączyć kopie faktur i rachunków oraz przygotować oryginały do wglądu. Potrzebne będą także dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek musi złożyć każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając jednocześnie odpowiednie dla tego celu pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

Najemcy lokali komunalnych do wniosku muszą dołączyć również zgodę zarządcy budynku na wymianę ogrzewania oraz akt najmu lokalu komunalnego.

Lokalne programy wymiany pieców

Oprócz programu „Czyste Powietrze” prowadzonego przez NFOŚiGW, poszczególne samorządy realizują własne programy wymiany pieców na paliwa stałe.

We Wrocławiu jest to program „Kawka Plus”, w ramach którego można liczyć na jednorazową dotację w wysokości 25 proc. (maksymalnie 15 tys. zł) kosztów wymiany pieca na paliwo stałe. Aby skorzystać z pełnej puli, wniosek należy złożyć do 2021 r. Od 2022 r. górna maksymalna wysokość dofinansowania zostanie obniżona tak, że w 2024 r., czyli ostatnim, w którym będzie obowiązywał program, wyniesie 8 tys. zł.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach programu Kawka lub skorzystają z nowego programu Kawka Plus, będą mogli otrzymać także dofinansowanie na wymianę okien. W tym przypadku będzie to maksymalnie 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 1 tys. zł na okno.

Program wymiany pieców prowadzi także Warszawa. Stołeczne wsparcie przewiduje dofinansowanie od 10 tys. zł (w przypadku przejścia na ogrzewanie gazowe), przez 12 tys. zł (podłączenie do węzła cieplnego) i 30 tys. zł (montaż powietrznej pompy ciepłą) do 40 tys. zł (w przypadku gruntowej pompy ciepła).

Na najkorzystniejsze dofinansowanie można liczyć do końca 2020 r. Jeśli do tego czasu zostanie złożony wniosek, miasto sfinansuje w całości wymianę pieca. W 2021 r. dofinansowanie zostanie obniżone do 90 proc., a w 2022 r. do 70 proc. Jak tłumaczą urzędnicy, to zachęta do jak najszybszej decyzji o likwidacji „kopciucha”. Wnioski można składać od 23 października.

Jeśli równolegle zdecydujemy się na zainstalowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, będziemy mogli liczyć na 15 tys. zł miejskiego dofinansowania, a jeśli zdecydujemy się na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 10 tys. zł.

Pieniądze będą wypłacane dopiero po zrealizowaniu inwestycji, którą urzędnicy będą weryfikowali na podstawie protokołu odbioru oraz zdjęć.

Źródło:
Marcin Kaźmierczak
Marcin Kaźmierczak
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką nieruchomości. Przygotowuje raporty dotyczące cen mieszkań, pisze o trendach na tym rynku, monitoruje najciekawsze inwestycje w Polsce i za granicą. Na co dzień śledzi także rynek motoryzacyjny, a swoimi spostrzeżeniami dzieli się w sekcji Moto portalu Bankier.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (23)

dodaj komentarz
kazbonk
poza tym programy są tak skonstruowane, aby maksymalna kwota dotacji lub w ogole, przypadla najubozszym, a to powoduje w wielu przypadkach premiowanie osob majętnych, pracujących na czarno.
Osoby dobrze zarabiające i skrupulatnie wykazujace dochody nie maja szans.
adaśku
szlag mnie trafia jak czytam lub słyszę określenie "dofinansowanie" do paneli fotowolt...Dla mnie dfinansowanie oznacza sytuację, w której ja mam 50% i ktoś dofinasowuje mi kolejne 50%.
W aktualnej sytuacji nie stać mnie na wybulenie 15-20 tys ot tak, a potem czekanie wiecznosc na zwrot. Być może dożyję momentu,
szlag mnie trafia jak czytam lub słyszę określenie "dofinansowanie" do paneli fotowolt...Dla mnie dfinansowanie oznacza sytuację, w której ja mam 50% i ktoś dofinasowuje mi kolejne 50%.
W aktualnej sytuacji nie stać mnie na wybulenie 15-20 tys ot tak, a potem czekanie wiecznosc na zwrot. Być może dożyję momentu, w którym to firma sama się do mnie zwróci z prośbą o wykorzystanie mojego dachu na założenie instalacji i podziału wytworzonej energii 50/50.
marina22
Moim zdaniem to nie są żądne hojne prezenty od polityków tylko gotówka jako wsparcie nawyków ekologicznych. Przecież czy fotowoltaika czy najnowsze piece które ma w ofercie Levada są juz opracowane według standardów sprzyjających środowisku i ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza
lampeduza
Ok, a skąd politycy mają kasę na hojne prezenty rozdawane na prawo i lewo?
eveddd
to jest czyste ale kłamstwo. Dotacje to bieg z przeszkodami, wymogi są absurdalne np progi dochodowe rzędu 1600 zł na osobę, strasznie trudny sposób złożenia wniosku, a wykluczeń jest cała masa, rozpatrzenie trwa to bardzo długo (ja czekam blisko rok) i wymaga ogromnej ilości czasu i skrupulatności oraz wiedzy informatyczno-to jest czyste ale kłamstwo. Dotacje to bieg z przeszkodami, wymogi są absurdalne np progi dochodowe rzędu 1600 zł na osobę, strasznie trudny sposób złożenia wniosku, a wykluczeń jest cała masa, rozpatrzenie trwa to bardzo długo (ja czekam blisko rok) i wymaga ogromnej ilości czasu i skrupulatności oraz wiedzy informatyczno-prawniczej. A na końcu każdego etapu (złożenie wniosku, uzupełnienie braków formalnych, złożenie wniosku o wypłatę, podpisanie weksla - tak weksla, kontrola, kontrola, kontrola) można dostać bana - bo ilość wykluczeń jest OGROMNA. Sam wniosek to kilkanaście stron (konkretnie w moim jest 16 stron). Instrukcja do wniosku kilkadziesiąt stron z odesłaniami do ustaw. Np. że w budowlanym w 2019 roku budynku trzeba spełniać normy z 2021 roku. Tak, takie które dopiero będą wdrożone, kto nie spełnia to won. To jest czysta ściema, bo te środki rząd chce przeznaczyć na atomówkę czy dotacje dla Rydzyka. To nie są pieniądze dla ludzi. To jest oszustwo, czyste oszustwo.
cyklotron
p.s.
MEDAL Z ZIEMNIAKA dla tego co się dodzwoni do WFOSiGW (któregokolwiek) :)
cyklotron
po prostu wprost z mostu: NIE OPŁACA SIĘ
50tyś dopłat... jak wydasz 350tyś ;lub więcej?.... oczywiście gdy masz nie większy dochód niż 1400zl na osobę...
AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA

był u mnie taki od fotowoltaiki i obiecywał złote góry... jak się wygadał to zadałem mu kilka pytań ,bo ja akurat jestem
po prostu wprost z mostu: NIE OPŁACA SIĘ
50tyś dopłat... jak wydasz 350tyś ;lub więcej?.... oczywiście gdy masz nie większy dochód niż 1400zl na osobę...
AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA

był u mnie taki od fotowoltaiki i obiecywał złote góry... jak się wygadał to zadałem mu kilka pytań ,bo ja akurat jestem w temacie i UMIEM LICZYĆ//// już się nie pojawił a ta paniusia obok niego przyuczana chyba do zawodu łowcy jeleni nie wiedziała gdzie podziać oczy...
już się nie pokazali więcej... ale słyszałem jak zainteresował sąsiada taką instalacją somsiad mówi na 5tysięcy kW.... LOL//// (powiedziałem sąsiadowi pózniej ,że to jest instalacja na 5kWp.... co wyprodukuje mu moze 20% tego(i jeszcze mu tauron zabieże 20%)... a 5tyś kW to czyli 5MW może robi ta niemiecka elelktrownia na więgiel nowa co miało jej nie być a JEST....

ŚMIESZNE programy DLA TYCH CO NIE POTRAFIĄ LICZYC... (głupich jednak nie brakuje)
bo przeciez fotowoltaiki nie postawi osoba z 1400zl dochodu
erade
Najlepiej narzekać i nic nie robić mam w domu 10 kW a w firmie 20, na jesień dołoże kolejne 20. Bo się OPŁACA !!!
sel
Jak lewica rządziła to po prostu wat na materiały budowlane był 8%, a teraz setka ministrów i tysiące urzędników będzie siedzieć na wysokich etatach i decydować komu zwrócić pobrane 23% w jakiejś niewielkiej części i dlaczego...

Powiązane: Mój prąd

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki