REKLAMA

PURE: Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E

2020-12-10 09:49
publikacja
2020-12-10 09:49
Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym podsumowanie z oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.

Spółka wyjaśnia, że nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii E (Akcje Oferowane) zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej przeprowadzonej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 9 listopada 2020 roku (Oferta).

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia Oferty: 24 listopada 2020 r.
Data zakończenia Oferty: 30 listopada 2020 r.

Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział Akcji Oferowanych nastąpił w dniu 3 grudnia 2020 r.

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
W ramach Oferty Spółka oferowała 600 0000 akcji serii E.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

W ramach Oferty w transzy inwestorów indywidualnych stopa redukcji wyniosła 91,28%. W transzy Inwestorów instytucjonalnych wszyscy Inwestorzy, którzy dokonali zapisów, zgodnie z przydziałem dokonanym przez Spółkę na podstawie „book building”, objęli przydzielone akcje.

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach Oferty przydzielonych zostało 600 000 Akcji Oferowanych.

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane zostały objęte po cenie emisyjnej, która wynosiła 90,00 zł za jedną akcję serii E.

Sposób opłacenia objętych instrumentów finansowych:
Wszystkie akcje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje Oferowane zostały objęte przez łącznie 2 362 inwestorów, w tym :
- 100 000 akcji serii E w ramach transzy detalicznej,
- 500 000 akcji serii E w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych.

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty przydzielono akcje łącznie 2 362 Inwestorom w tym:
- 2 293 Inwestorom w ramach transzy detalicznej,
- 69 Inwestorom w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych.

Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi:
Podmiotami powiązanymi, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są:
Transza Inwestorów Instytucjonalnych:
Augebit FIZ - beneficjentem rzeczywistym jest Tadeusz Wesołowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta
Transza Inwestorów Detalicznych:
Andrzej Kierzkowski - Członek Rady Nadzorczej Emitenta

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentów finansowych, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Oferta nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Na koszty Oferty wynoszące 2 580 000 zł złożyły się następujące koszty:
a)2 106 000 zł - przygotowanie i przeprowadzenie Oferty,
b)0 zł - wynagrodzenie subemitentów oddzielnie dla każdego z nich,
c)384 000 zł - sporządzenie prospektu Spółki,
d)90 000 zł promocja Oferty.

Kwota 2 275 000 złotych pomniejszy kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E ponad ich wartością nominalną. Pozostałe koszty zostaną ujęte jako koszty okresu.

Mając na uwadze powyższe, Oferta doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Sprawdź o ile mniej możesz płacić!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki