REKLAMA
WEBINAR

PRIMEBIT GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2023-05-31 17:24
publikacja
2023-05-31 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Prime_Bit_Games_projekty_uchwal_ZWZ_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_ZWZ_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_ZWZ_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Prime_Bit_Games__S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_30.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PRIMEBIT GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Szlacheckiej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9.00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Załączniki
Plik Opis
1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2023.pdf1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 30.06.2023.pdf
2 Prime Bit Games projekty uchwał ZWZ 30.06.2023.pdf2 Prime Bit Games projekty uchwał ZWZ 30.06.2023.pdf
3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_30.06.2023.pdf3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_30.06.2023.pdf
4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_30.06.2023.pdf4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_30.06.2023.pdf
5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_30.06.2023.pdf5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_30.06.2023.pdf
6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_30.06.2023.pdf6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_30.06.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Sandra Wojnarowicz Prezes Zarządu Sandra Wojnarowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki