REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2022-09-28 17:13
publikacja
2022-09-28 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_Zastal_SA_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Zastal_SA_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenie_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGF__RAPORT_BIEGLEGO_REWIDENTA_I_POLROCZE_2022R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_2022_PGF_SA_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_PGF_ZA_I_POLROCZE_2022R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Wyniki ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy -209 610 21 111 -45 148 4 643
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -209 675 20 849 -45 162 4 585
III. Zysk/Strata brutto -209 601 20 780 -45 146 4 570
IV. Zysk/Strata netto -169 937 15 698 -36 603 3 452
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -455 -4 293 -98 -944
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 21 0 5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 454 4 272 98 939
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -1 0 0 0
IX. Aktywa 102 733 310 075 21 949 67 416
X. Rezerwy na zobowiązania 7 159 49 254 1 530 10 709
XI. Zobowiązania długoterminowe 479 30 102 7
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 771 2 530 1 447 550
XIII. Kapitał własny 88 324 258 261 18 870 56 151
XIV. Kapitał zakładowy 87 668 87 668 18 730 19 061
XV. Liczba akcji (w szt.) 87 667 925 87 667925 87 667 925 87 667 925
XVI. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,94 0,19 -0,42 0,04
XVII. XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,01 2,95 0,22 0,64


Dane przedstawione w zestawieniu "Wybrane dane finansowe" ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z sytuacji
finansowej i przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg kursu średniego
obowiązującego na dzień 30 czerwca 2022r. ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR=4,6806 zł oraz odpowiednio wg kursu
4,5994 zł za 1EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021 roku.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,6427 zł za 1EUR
oraz odpowiednio wg kursu 4,5472 zł za 1 EUR dla analogicznego okresu
2021 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelności sporządzenie sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelności sporządzenie sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
PGF RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2022R.pdfPGF RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2022R.pdf Raport z przeglądu sprawozdania PGF SA za półrocze 2022r
Raport półroczny 2022 PGF SA .pdfRaport półroczny 2022 PGF SA .pdf Sprawozdanie PGF SA za I półrocze 2022r
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PGF ZA I PÓŁROCZE 2022R.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU PGF ZA I PÓŁROCZE 2022R.pdf Sprawozdanie Zarządu PGF SA za I półrocze 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-28 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki