REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2021-11-29 17:11
publikacja
2021-11-29 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGF_SA_RAPORT_3Q2021R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług - - - -
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 10 934 107 969 2 399 24 306
III. Zysk/Strata brutto 10 461 107 732 2 295 24 253
IV. Zysk/Strata netto 6 956 86 995 1 526 19 585
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 300 -146 -943 -33
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 17 6 4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 272 - 937 -
VIII. Przepływy pieniężne netto razem - -129 - -29
IX. Aktywa razem 216 643 193 304 46 762 41 888
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 297 35 914 11 288 7 782
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 304 - 929 -
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 394 10 700 4 186 2 319
XIII. Kapitał własny 164 346 157 390 35 474 34 105
XIV. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 17 697 17 766
XV. Liczba akcji (w szt.) 81 988 200 2 732 940 81 988 200 2 732 940
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,08 31,83 0,02 7,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 2,01 57,59 0,43 12,48


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 30 września 2021r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR,
czyli 4,6329 zł oraz odpowiednio według kursu 4,6148 zł za 1EUR
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy
danego okresu i wynoszącego 4,5585 zł za 1EUR oraz odpowiednio według
kursu 4,4420 zł za 1EUR dla analogicznego okresu 2020 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGF SA RAPORT 3Q2021R.pdfPGF SA RAPORT 3Q2021R.pdf PGF SA Raport 3 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki