REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2021-05-28 17:12
publikacja
2021-05-28 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGF_SA_RAPORT_1Q2021R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży usług - -
II. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 46 854 -138 222 10 248 -31 441
III. Zysk/ Strata z działalności operacyjnej -148 -43 -32 -10
IV. Zysk / Strata brutto 46 680 -138 273 10 210 -31 452
V. Zysk/ Strata netto 36 965 -112 011 8 085 -25 478
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 -1 3 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 - 5 -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto razem 37 -1 8 0
X. Aktywa razem 240356 193 304 51 575 41 888
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 001 35 914 9 871 7 782
XII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 071 10 700 2 376 2 319
XIV. Kapitał własny 194 355 157 390 41 704 34 105
XV. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 17 593 17 766
XVI. Liczba akcji (w szt) 81 988 200 2 732 940 2 732 940 2 732 940
XVII. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 -40,99 0,10 -9,32
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 2,37 57,59 0,51 12,65


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu
średniego obowiązującego na dzień 31 marca 2021r. ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 4,6603 PLN oraz odpowiednio według
kursu 4,6148 za 1EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy
danego okresu i wynoszącego 4,5721 PLN za 1 EUR oraz odpowiednio według
kursu 4,3963 PLN za 1EUR dla analogicznego okresu 2020 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGF SA RAPORT 1Q2021R.pdfPGF SA RAPORT 1Q2021R.pdf PGF SA RAPORT 1 KWARTAŁ 2021R

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki