WAŻNE

POLNORD: Wypowiedzenie umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

2020-07-03 13:55
publikacja
2020-07-03 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Wypowiedzenie umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2018 z dnia 12.12.2018r. informuje, że w dniu 2 lipca 2020r. dokonał wypowiedzenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i przegląd sprawozdań finansowych, zawartej w dniu 27 sierpnia 2019 r. („Umowa”) z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych tj. z KPMG Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie(„Firma Audytorska”).
Zgodnie z Umową, Firma Audytorska uprawniona była do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polnord za I półrocze 2019 r. i 2020 r. oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polnord za rok 2019 oraz 2020.

Spółka dokonała wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni kalendarzowych, przy czym za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień kalendarzowy, który nastąpi po dniu doręczenia Firmie Audytorskiej oświadczenia o wypowiedzeniu. Przyczyną wypowiedzenia jest pozyskanie inwestora branżowego przejmującego kontrolę nad Spółką – międzynarodowego dewelopera z siedzibą w Budapeszcie – spółkę CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság International („Cordia”). W konsekwencji wydaje się, że dla Spółki korzystnym rozwiązaniem, z punktu widzenia organizacyjnego, byłoby przeprowadzanie badania ustawowego przez audytora, który przeprowadza je na rzecz Cordia, stąd Spółka chciałaby dokonać analiz, czy wybór takiego audytora jest dla Spółki korzystnym rozwiązaniem. Podstawą wypowiedzenia jest art. 66 ust. 7 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W zakresie powziętej przez Zarząd decyzji Komitet Audytu nie zgłosił zastrzeżeń.

W okresie obowiązywania Umowy nie było przypadków: (i) rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych lub wydania opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, (ii) wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.
W okresie obowiązywania Umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
Pismo Firmy Audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, w którym podmiot ten odniesie się do informacji podanych w niniejszym raporcie bieżącym, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.

Podstawa prawna: §5 pkt 3 w zw. z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-07-03 Péter Bódis Członek Zarządu
2020-07-03 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki