REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 30 marca 2021 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad Zgromadzenia

2021-03-30 15:43
publikacja
2021-03-30 15:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PLW_RB_9_2021_uchwaly_podjete_NZW_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 30 marca 2021 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 30 marca 2021 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Spółka informuje, że:
1) wobec faktu, iż głosy na NWZ liczone były przy użyciu systemu komputerowego, NWZ podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej komisji;
2) podczas posiedzenia NWZ został zgłoszony przez akcjonariusza ACRX Investments Limited projekt uchwały nr 5 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu, wobec czego odstąpiono od głosowania nad pozostałymi projektami uchwał w punkcie 7 porządku obrad w treści przekazanej do publicznej wiadomości w załączniku nr 2 do raportu bieżącego Spółki nr 5/2021 z dnia 3 marca 2021 roku;
3) NZW nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad,
4) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NZW zostały podjęte;
5) do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
PLW RB 9_2021 uchwały podjęte NZW załącznik.pdfPLW RB 9_2021 uchwały podjęte NZW załącznik.pdf Treść uchwał podjętych na NWZ PlayWay S.A. w dn. 30.03.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki