REKLAMA

PL GROUP S.A.: Zawarcie umowy najmu powierzchni usługowo-biurowej

2021-04-14 21:33
publikacja
2021-04-14 21:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PL GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy najmu powierzchni usługowo-biurowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PL Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 24/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. oraz raportu ESPI nr 27/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., niniejszym informuje o powzięciu informacji o podpisaniu przez wszystkich przedstawicieli stron umowy najmu powierzchni usługowo-biurowej (dalej: „Umowa najmu”). Umowa najmu została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Inverkip sp. z o. o. (dalej: „Wynajmujący”).

Przedmiotem Umowy najmu są pomieszczenia magazynowe oraz biurowe o łącznej powierzchni ok. 1.100 m2, miejsca parkingowe w liczbie 15 miejsc postojowych oraz plac załadunkowy, znajdujące się w budynku zlokalizowanym w obiekcie LOGICOR Warszawa w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38B, przy czym szczegółowy przedmiot Umowy najmu został określony w tej umowie. W szczególności, zgodnie z postanowieniami Umowy najmu, Emitent został upoważniony do zaaranżowania we własnym zakresie części pomieszczeń magazynowych (w tym do zamontowania koniecznych do tego celu instalacji), w celu prowadzenia myjni samochodowej.

Umowa została zawarta na okres 10 lat, z zastrzeżeniem, że datą rozpoczęcia okresu najmu będzie dzień 30 czerwca 2021 roku. Umowa najmu może zostać wypowiedziana w terminie wcześniejszym na zasadach szczegółowo w niej określonych. Umowa ma charakter odpłatny poprzez zobowiązanie Emitenta do uiszczania na rzecz Wynajmującego czynszu na warunkach i w wysokości opisanej szczegółowo w Umowie najmu. Emitent jest zobowiązany również do uiszczania opłat eksploatacyjnych za wynajmowaną powierzchnię. W ramach Umowy najmu, Wynajmujący zobowiązał się do pokrycia części kosztów prac wykończeniowych w wysokości ustalonej przez strony w Umowie najmu.

Na podstawie Umowy najmu, Emitent zobowiązał się m. in. do posiadania ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działań najemcy powierzchni komercyjnych a nadto ustanowienia stosownych zabezpieczeń, w szczególności w postaci przedstawienia Wynajmującemu gwarancji bankowej, na kwotę odpowiadającą wysokości 3-miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych powiększonych o podatek VAT, która będzie obowiązywała przez cały okres trwania Umowy najmu oraz przez 3 miesiące po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Ponadto Emitent zobowiązał, że to przedłożenia Wynajmującemu oświadczenia o poddaniu się egzekucji 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zwrotu przedmiotu najmu w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy najmu z jakiejkolwiek przyczyny.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną w kontekście wartości zawartej Umowy najmu, a także kluczowej roli, jaką będzie pełnić przedmiot Umowy najmu dla prowadzonej przez Emitenta działalności. Wynajmowane powierzchnie będą wykorzystywane dla działalności handlowo usługowej, w szczególności na cele mycia pojazdów osobowych oraz ich zabezpieczania, pielęgnacji lub modyfikacji oraz na cele usługowe polegające na prezentacji i sprzedaży samochodów oraz w celu prowadzenia działalności usługowej i biurowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-14 Sebastian Albin Prezes Zarządu Sebastian Albin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki