REKLAMA

PBS Finanse SA: Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską.

2021-05-24 21:54
publikacja
2021-05-24 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal_VI_2_pismo_do_KNF_o_rozwiazaniu_umowy_z_JZP_PBS_Finanse-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. zawarła z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. [Firma audytorska] aneks do Umowy na realizację usług atestacyjnych z dnia 5 sierpnia 2020 r. [Umowa], której przedmiotem było przeprowadzanie przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań Spółki i jej Grupy Kapitałowej za lata 2020 i 2021. Na mocy aneksu nastąpiło ograniczenie zakresu Umowy poprzez rezygnację z badań rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. oraz przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2021 r. Powodem zawarcia aneksu było niesporządzanie przez PBS Finanse S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskutek zaprzestania tworzenia Grupy Kapitałowej, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 62/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Spółka wskazuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani nie wystąpiły przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. Spółka oświadcza, że pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, w okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług. W załączeniu Spółka przekazuje pismo Firmy audytorskiej skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z zawarciem aneksu do Umowy.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zał VI_2 pismo do KNF o rozwiazaniu umowy z JZP_PBS Finanse-sig.pdfzał VI_2 pismo do KNF o rozwiazaniu umowy z JZP_PBS Finanse-sig.pdf Pismo Firmy audytorskiej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki