PAMAPOL S.A.: Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską

2019-06-14 15:21
publikacja
2019-06-14 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PAMAPOL_Pismo_Grant_Thornton_do_KNF_RB_7_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanych przez PAMAPOL S.A. (Spółka, Emitent):

1) w raporcie bieżącym nr 2/2017 - iż w dniu 16 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. (Audytor) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za I półrocze 2018 roku i I półrocze 2019 roku,

2) w sprawozdaniu Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2017 - iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która stanowi, iż maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 5 lat, świadczenie usług przez dotychczasową firmę audytorską za lata 2018 i 2019 nie będzie możliwe i w związku z tym Emitent rozpoczął procedurę wyboru nowego podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL od roku 2018,

3) w sprawozdaniu Zarządu z działalności PAMAPOL S.A. i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2018 - iż w dniu 6 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze BDO Sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za I półrocze 2019 roku i I półrocze 2020 roku i w dniu 20 grudnia 2018 r. pomiędzy Emitentem a BDO Sp. z o.o. sp. k. doszło do zawarcia umowy na usługi audytorskie,

4) w sprawozdaniach finansowych PAMAPOL S.A. za rok 2018 - iż audytorem dokonującym badania sprawozdań finansowych za rok 2018 była BDO Sp. z o.o. sp. k., a audytorem dokonującym przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 roku była Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k.,

Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, iż umowa wiążąca Spółkę z Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z dnia 28 marca 2017 r., o przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za I półrocze 2018 roku oraz za I półrocze 2019 roku została wypowiedziana przez Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. Ww. umowa była zawarta na okres 2 lat. Umowa została zrealizowana w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2018 roku.

W treści wypowiedzenia Audytor wskazał, iż rozwiązanie następuje w wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Wypowiedzenie umowy dokonane przez Audytora wynikało z okoliczności przedstawionych w puncie 2 powyżej.
Nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, jak również wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.
Organem decydującym o zmianie firmy audytorskiej była Rada Nadzorcza Emitenta, która podejmując decyzję o wyborze nowego podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej PAMAPOL opierała się na rekomendacji Komitetu Audytu.

Nie wystąpiły rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu.

W załączeniu Emitent przekazuje pismo Audytora, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.
Załączniki
Plik Opis
PAMAPOL Pismo_Grant Thornton_do_KNF_RB_7_2019.pdfPAMAPOL Pismo_Grant Thornton_do_KNF_RB_7_2019.pdf PAMAPOL Pismo_Grant Thornton_do_KNF_RB_7_2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki