REKLAMA

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

2013-04-16 07:27
publikacja
2013-04-16 07:27

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest to ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie rekompensaty w postaci odszkodowania osobom, które poniosły szkodę na skutek prowadzenia przez rolnika gospodarstwa rolnego. Jest to również swego rodzaju forma zabezpieczenia rolnika, ponieważ jeśli poszkodowany poniesie szkodę na terenie gospodarstwa rolnego należącego do rolnika, odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC rolnika, a nie bezpośrednio z jego kieszeni.

Podstawą prawną, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia rolników jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. Ustawa ta reguluje nie tylko przepisy prawa ubezpieczeń obowiązkowych, ale również Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jak również Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczeniowa dotycząca OC rolnika?

Po nabyciu gospodarstwa poprzez jego zakup, odziedziczenie, obdarowanie należy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu dokonaniu wyboru ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika. Umowa z ubezpieczycielem o polisę OC rolnika zawierana jest wówczas na okres 12 miesięcy. Po tym okresie należy przedłużyć takową polisę o kolejny rok. Zawarcie kolejnej umowy ubezpieczeniowej po upływie 12-tu miesięcy odbywa się automatycznie, ale tylko w sytuacji, gdy składki za poprzedni rok był opłacone w całości.

Umowa ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia, zapłacenia składki, lub dokonania wpłaty pierwszej raty.

Czy OC rolników dotyczy i obejmuje samego rolnika?

Taka umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika obejmuje zarówno rolnika, jak i osoby zamieszkujące z nim, czy też pracowników przebywających na terenie danego gospodarstwa. Jeśli w czasie pobytu na terenie gospodarstwa rolnego dojdzie do szkody, którą poniesie osoba trzecia, przypadkowa np. listonosz, turysta, wówczas ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznaje odszkodowanie, gdy sprawcą szkody jest sam rolnik, osoba z nim zamieszkująca, jak również pracownik wykonujący pracę na terenie gospodarstwa objętego takim ubezpieczeniem.

Odszkodowanie dla rolnika za szkodę spowodowaną przez pracownika

W przypadku, gdy szkody dozna pracownik gospodarstwa rolnego, które jest objęte ubezpieczeniem OC rolnika, wówczas poszkodowany otrzymana rekompensatę w formie zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia. Tutaj jednak za powstanie szkody musi być wskazana odpowiedzialność rolnika. Również, gdy szkody dozna sam rolnik z winy swojego pracownika ubezpieczyciel wypłaca mu należne odszkodowanie.

Warunki niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej polisy OC rolnika przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

 • odszkodowanie wypłacane jest tylko w sytuacji, gdy jest wskazana odpowiedzialność za wystąpienie szkody rolnika, lub jego pracownika;

 • odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń występuje, jeśli czynności w wyniku, których doszło do powstania szkody były bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi w gospodarstwie rolnym; zarówno na terenie samego gospodarstwa, jak również podczas prac wykonywanych poza jego terenem np. koszenie trawy na łące;

Ile wynosi górna granica obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika?

W chwili obecnej w przypadku, gdy dojdzie do szkody na osobie taka granica wynosi 5 mln euro. Natomiast jeśli szkoda dotyczy mienia można dochodzić odszkodowania do kwoty 1 mln euro. Są to kwoty, które ustalone są ustawowo.

Kiedy występuje szkoda na osobie, a kiedy mamy do czynienia ze szkodą na mieniu?

O szkodzie na osobie mówimy w sytuacji, gdy dochodzi do uszczerbku zdrowotnego, fizycznego osoby poszkodowanej. Jeśli szkoda dotyka stanu majątkowego poszkodowanego, wówczas dochodzi do powstania szkody na mieniu.

O jakie roszczenia można się ubiegać z polisy OC rolnika?

Jeśli poniosłeś szkodę na terenie gospodarstwa rolnego nie z własnej winy możesz ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie, które jest świadczeniem pieniężnym, jednorazowym zaspakajającym doznane przez poszkodowanego cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne;

 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zaleconych diet, dodatkowej opieki, dojazdów do lekarzy, dostosowania warunków mieszkaniowych do potrzeb poszkodowanego, przygotowania do wykonywania nowego zawodu;

 • rentę uzupełniającą, która to ma na celu wyrównanie strat poniesionych przez poszkodowanego związanych z utratą przez niego dochodów;

 • kapitalizację renty- takie świadczenie jest formą jednorazowego odszkodowania w przypadku, gdy na skutek wypadku poszkodowany staje się inwalidą, takie odszkodowanie ma na celu umożliwienie poszkodowanemu przystosowanie do nowego zawodu, jeśli jednak skorzystasz z takiego roszczenie nie będzie Ci przysługiwała renta uzupełniająca;

 • rentę na zwiększone potrzeby, które wzrosły na skutek pojawienia się szkody;

 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonych urządzeń, maszyn, holowania uszkodzonego pojazdu, pojazdu zastępczego.

Roszczenia o jakie można się ubiegać w przypadku, gdy w wyniku pojawienia się szkody na terenie gospodarstwa rolnego poszkodowany ponosi śmierć:

 • stosowne odszkodowanie, które wypłacane jeśli doszło do pogorszenia się sytuacji finansowej osób bliskich;

 • zwrot kosztów pogrzebu;

 • renta alimentacyjna, takie świadczenie uzupełnia dochód osób uprawnionych do otrzymania takiego świadczenia, jeśli zmarły miał wobec nich obowiązek alimentacyjny, lub za życia wspierał osoby bliskie finansowo;

 • zadośćuczynienie, które jest formą jednorazowej wypłaty pieniężnej mającej na celu zaspokojenie strat fizycznych, jak i psychicznych jakie poniosły osoby na skutek śmierci bliskiego

Ubezpieczyciel ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na dokonanie wypłaty odszkodowania. W sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie analizy powstania szkody przez ubezpieczyciela okres ten może ulec wydłużeniu. Nie może być jednak dłuższy niż 90 dni. Jeśli wypłata odszkodowania nie nastąpi przed upływem tego terminu, wówczas poszkodowany ma możliwość dochodzenia zapłaty należnych mu za zwłokę odsetek.

Tomasz Socha

Campter Odszkodowania

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki