REKLAMA

OVIDWORKS: Korekta raportu bieżącego nr 5/2021 dot. zakończenia subskrypcji akcji serii D

2021-12-30 12:46
publikacja
2021-12-30 12:46
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w związku z dokonaniem ponownej analizy podstawy prawnej uznania Pana Karola Gaida za podmiot powiązany z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i uznania, że Pan Karol Gaida nie spełniał przesłanek uznania go za podmiot powiązany w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta dokonuje korekty raportu bieżącego EBI nr 5/2021 dot. zakończenia subskrypcji akcji serii D z dnia 14 kwietnia 2021 r. („Raport bieżący”) poprzez usunięcie informacji o powyższym powiązaniu z Raportu bieżącego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że Pan Karol Gaida zarówno na dzień publikacji Raportu bieżącego jak i niniejszej korekty nie był i nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednocześnie Emitent przedstawia treść Raportu bieżącego po korekcie:

„Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii D (dalej: „Akcje Serii D”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 stycznia 2021 roku
Data zakończenia subskrypcji: 2 kwietnia 2021 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna Akcji Serii D obejmowała nie więcej niż 968.800 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii D zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii D zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy zł) za każdą akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii D zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Akcje Serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 16 osobom, w tym: 12 osobom fizycznym i 4 osobom prawnym.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte łącznie z 6 osobami, w tym z 4 osobami fizycznymi i 2 osobami prawnymi.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby, z którymi zawarto umowy objęcia Akcji Serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosły 30.000 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30.000 zł
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
- koszty promocji oferty: 0,00 zł

Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio").”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki