REKLAMA

OPTIZEN LABS: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.

2022-06-27 21:03
publikacja
2022-06-27 21:03
Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

- obecna treść §1 Statutu Spółki:
„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Optizen Labs Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Optizen Labs S.A. oraz wyróżniającego go znaku graficznego.
3. Na potrzeby niniejszego Statutu stosowany w jego treści skrót literowy „MCI FIZ” oznacza MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.”

- uchwalona treść §1 Statutu Spółki:
„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą FOOTHILLS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy FOOTHILLS S.A. oraz wyróżniającego go znaku graficznego.”

- obecna treść §2 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- uchwalona treść §2 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

- §6 ust. 8 Statutu Spółki o treści:
„Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”
-skreśla się, zaś dotychczasowe ust. 9 i ust. 10 otrzymują numery odpowiednio: ust. 8 i ust. 9;

- §7 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji Spółki w drodze jednej lub kilku transz, o łącznej wartości nominalnej nie większej 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 lipca 2016 r.”
-skreśla się, zaś dotychczasowe ust. 2,3,4,5,6,7,8 otrzymują numery odpowiednio: ust. 1,2,3,4,5,6,7;

- §7 ust. 9 Statutu Spółki o treści:
„Akcje Spółki, kt6re zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 600.000 (tysięcy) akcji.
-skreśla się;

- obecna treść §15 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki Akcyjnej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust 3 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariuszom przysługują następujące osobiste uprawnienia:
a) MCI FIZ do:
- bezpośredniego powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent), lecz nie więcej niż 24,99% (dwadzieścia cztery i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak MCI FIZ będzie posiadać akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) lecz nie więcej niż 19,99% (dziewiętnaście i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) Panom Łukaszowi Kawęckiemu i Jackowi Czynajtisowi do:
- bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, tak długo, jak Pan Łukasz Kawęcki i Jacek Czynajtis będą posiadać łącznie akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent), ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- bezpośredniego powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie zgodnego oświadczenia, tak długo, jak Pan Łukasz Kawęcki i Jacek Czynajtis będą posiadać łącznie akcje Spółki, uprawniające do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) lecz nie więcej niż 19,99% (dziewiętnaście i 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał.”

- uchwalona treść §15 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki Akcyjnej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał.”

- obecna treść §29 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

- uchwalona treść §29 Statutu Spółki:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, w Katowicach i w Warszawie.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220627_210334_0000141849_0000143355.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki