REKLAMA

ODLEWNIE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-06-07 09:04
publikacja
2022-06-07 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_(04_07_2022).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_(04_07_2022).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zadanie_zwolania_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-07
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 04 lipca 2022 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz żądanie zwołania walnego zgromadzenia.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (04 07 2022).pdfOgloszenie o zwolaniu NWZ (04 07 2022).pdf Ogłoszen ie o zwołaniu NWZ 04 07 2022
Projekty uchwal NWZ (04 07 2022).pdfProjekty uchwal NWZ (04 07 2022).pdf Projekty Uchwał na NWZ 04 07 2022
Żądanie zwołania NWZ.pdfŻądanie zwołania NWZ.pdf Żądanie zwołania NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-07 Leszek Walczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki