REKLAMA

MO-BRUK S.A.: wyniki finansowe

2020-08-13 07:39
publikacja
2020-08-13 07:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_MO-BRUK_SA_MSSF_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mo-BRUK_SA_30.06.2020_BSF_MSSF_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mo-BRUK_SA_30.06.2020_BSSF_MSSF_SzB_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_GK_MBR_I_pol.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 686 54 771 16 141 12 773
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 609 17 219 7 342 4 016
III. Zysk (strata) brutto 32 618 16 838 7 344 3 927
IV. Zysk (strata) netto 26 457 13 587 5 957 3 169
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 782 18 172 8 732 4 238
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (681) (114) (153) (26)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (52 788) (4 473) (11 886) (1 043)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (14 687) 13 585 (3 307) 3 168
IX. Liczba akcji 3 572 885 3 611 385 3 572 885 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,4 3,8 1,7 0,9
XI. Aktywa razem 160 216 189 791 35 875 44 568
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 912 57 607 11 176 13 527
XIII. Zobowiązania długoterminowe 31 773 34 584 7 114 8 121
XIV. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 21 260 22 470 4 760 5 277
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 139 23 022 4 062 5 406
XVI. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 2 423 2 430 543 571
XVII. Kapitał własny 110 304 132 185 24 699 31 040
XVIII. Kapitał zakładowy 35 729 35 729 8 000 8 390
XIX. Liczba akcji 3 572 885 3 595 141 3 572 885 3 595 141
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,9 36,8 6,9 8,6


Powyższe
dane finansowe za I półrocze 2020 roku i 2019 roku zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące: I
półrocza 2020 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30
czerwca 2020 roku – 4,4660 złotych / EUR, 2019 roku – według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585
złotych / EUR.

- poszczególne dane z
całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego (od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku) – 4,4413
złotych / EUR oraz roku 2019 ( od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019
roku) – 4,2880 złotych / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2020.pdfGK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2020 r.
Mo-BRUK SA 30.06.2020 BSF MSSF SzB PL-sig.pdfMo-BRUK SA 30.06.2020 BSF MSSF SzB PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skróconego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. z I półrocze 2020 r.
Mo-BRUK SA 30.06.2020 BSSF MSSF SzB PL-sig.pdfMo-BRUK SA 30.06.2020 BSSF MSSF SzB PL-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mo-BRUK S.A. z I półrocze 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2020.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
2020-08-13 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki