REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Przyjęcie przez Zarząd Polityki Dywidendowej Mangata Holding S.A.

2017-08-09 12:56
publikacja
2017-08-09 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-09
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Przyjęcie przez Zarząd Polityki Dywidendowej Mangata Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej Mangata Holding S.A. Rada Nadzorcza Mangata Holding S.A. pozytywnie zaopiniowała przyjętą przez Zarząd Politykę Dywidendową.

Polityka dywidendowa Mangata Holding S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy kwotą dywidendy wypłacaną na rzecz akcjonariuszy Spółki, a możliwością wykorzystywania przez Spółkę wypracowanych przez nią środków w celu prowadzenia zrównoważonej i efektywnej polityki dalszego rozwoju.

Polityka dywidendowa zakłada, że w okresie nie krótszym niż 5 lat, Zarząd Mangata Holding S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Kwota zysku, rekomendowana przez Zarząd Mangata Holding S.A. do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki, będzie w każdym wypadku uwzględniała następujące istotne czynniki:
(i) aktualne potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. wynikające z realizacji strategii rozwoju Grupy, zakładającej zarówno rozwój organiczny, jak i ewentualne procesy akwizycyjne w ramach Grupy, oraz
(ii) aktualną sytuację finansową Spółki, a także
(iii) uwarunkowania rynkowe.

W zależności od analizy wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu Mangata Holding S.A. dotycząca wypłaty przez Spółkę zysku może być różna w kolejnych latach obrotowych, w tym również może być odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej. Zarząd Mangata Holding S.A. będzie dokonywał systematycznej rewizji założeń niniejszej polityki dywidendowej.

Zarząd Mangata Holding S.A. wskazuje, że decyzja dotycząca dysponowania zyskiem wypracowanym przez Spółkę (w tym decyzja dotycząca wypłaty zysku na rzecz akcjonariuszy oraz wysokości dokonywanej wypłaty) należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Mangata Holding S.A., które nie jest związane przedstawioną przez Zarząd rekomendacją.

Jednocześnie, Zarząd Mangata Holding S.A. podtrzymuje dotychczasowe plany rozwoju Spółki oraz strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. zakładające wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 750 mln zł w perspektywie najbliższych 3 lat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-09 Leszek Jurasz Kazimierz Przełomski Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki