M.W. TRADE: Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2019-10-14 16:27
publikacja
2019-10-14 16:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-14
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z dokonanymi w III kwartale 2019 roku spłatami wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dra Wł. Biegańskiego w Grudziądzu (Szpital) w terminach i kwotach odmiennych od tych zawartych przez Spółkę we wcześniejszych szacunkach, Spółka dokonała odpisu oraz przeliczenia oczekiwanej straty na dzień bilansowy 30 września 2019 roku w łącznej kwocie 0,4 mln zł, która pomniejszy wynik brutto Spółki za III kwartał 2019 roku. Odpis jest efektem stosowanej polityki rachunkowości, w tym szczególnie MSSF 9, gdzie przy kalkulacji przychodów efektywną stopą procentową, przy nietypowych harmonogramach i strukturze przychodu, może dojść do tymczasowego przyrostu aktywa przekraczającego wartość należności do spłaty na dany dzień.
Ponadto istotny spadek portfela wierzytelności wynikający ze zmniejszenia ekspozycji na Szpitalu oraz dokonanie rozliczeń adekwatnych do spłaty zobowiązań, spowodował powstanie istotnego ryzyka braku możliwości rozliczenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych o szacowanej wysokości wynoszącej 2,7 mln zł, które powstało w związku z pojawieniem się straty podatkowej w latach 2016-2019, w związku z czym, Zarząd Emitenta postanowił o jego rozwiązaniu. Kwota rozwiązanego aktywa podwyższy kwotę podatku dochodowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku, a tym samym pomniejszy o tę kwotę wynik netto Spółki. Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność Spółki i jej sytuację płynnościową. W przypadku pojawiania się w przyszłości możliwości rozliczenia przez Spółkę rozwiązanego aktywa, Spółka dokona stosownego rozliczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-14 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2019-10-14 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki