0,5300 zł
-1,85% -0,0100 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, wybrane, szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane dane dot. szacowanych wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku:
dane jednostkowe dot. Spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):
przychody: PLN 144,1mln
EBITDA: PLN 37,3mln
wynik netto: PLN 26,1mln
dane skonsolidowane dot. grupy kapitałowej Spółki (według MSR/MSSF):
przychody: PLN 146,7mln
EBITDA: PLN 40,2mln
wynik netto: PLN 19,7mln
Przedstawione powyżej wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji śródrocznego rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za III kwartał roku obrotowego 2019, obejmującego m.in. dane finansowe, narastająco za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za ten sam okres i mogą ulec zmianie.
Zarząd Spółki wskazuje, iż uznał powyższą informację dot. szacowanych wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej za istotną, gdyż poziom tych wyników za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez Spółkę jak i grupę kapitałową Spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników rocznych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2018.
Zarząd Spółki nadmienia, iż znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA za ww. okres (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów Spółki; o czym Spółka informowała odrębnymi rapierami bieżącymi; na co wskazano także m.in. w treści publikowanych w 2019 roku raportaów bieżących dot. ujawnienia wstępnych, szacunkowych, wybranych wyników / danych finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, a co szerzej omówiono w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym półrocznym grupy kapitałowej Spółki opublikowanym dnia 30 września 2019 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitanowej LIBET S.A. za III kwartał 2019 roku obejmującego także dane finansowe, narastająco za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku, zawierającego m.in. śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za ten okres, nastąpi 29 listopada 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2019-11-05 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.