REKLAMA

LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

2020-08-29 11:51
publikacja
2020-08-29 11:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-29
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

(1) §19 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku (dalej „ZWZA”) jak i treść projektów uchwał, które były przedmiotem głosowania podczas ZWZA lecz nie zostały powzięte; (załącznik numer 1 do niniejszego raportu);

(2) §19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia, treść dokumentów będących przedmiotem obrad ZWZA z zastrzeżeniem, iż sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 czerwca 2020 roku i nie podlegają one odrębnej publikacji, nadto treść zgłoszonych projektów uchwał (w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZA) innych niż publikowanie poprzednio raportami bieżącymi, treść zgłoszeń w zakresie dot. kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, innych niż zgłoszenia dokonane przed ZWZA i publikowanych odrębnymi raportami bieżącymi; (załącznik numer 2 do niniejszego raportu);

(3) §5 ust. 5 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA powołało (ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku) skład Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji w osobach: Ireneusza Gronostaja, Jerzego Gabrielczyka, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha, Michała Hulbój, Seweryna Kubickiego;

W tym zakresie Spółka wskazuje, iż żadna z ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki (zgodnie ze złożonymi oświadczeniami) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest także wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych zaś informacje dot. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ujęto w załączniku numer 2 do niniejszego raportu, a co do części członków Rady Nadzorczej dane te dostępne są na stronie internetowej Spółki albowiem przed dokonaniem wyboru osoby te pełniły funkcję w organach Spółki.

(4) §5 ust. 4 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA odwołało (ze skutkiem na koniec dnia 28 sierpnia 2020 roku) Pana Michała Matusiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki;

(5) z uwagi na fakt, iż podczas ZWZA nie dokonano zmiany statutu Spółki, ZWZA nie procedowało punktu porządku obrad obejmującego przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych podczas ZWZA zmian, względnie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki gdyż, w warunkach niepodjęcia uchwały o zmianie statutu Spółki było to bezprzedmiotowe;
Załączniki
Plik Opis
zalacznik 1.pdfzalacznik 1.pdf
zalacznik 2.pdfzalacznik 2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-29 THOMAS LEHMANN Prezes Zarządu THOMAS LEHMANN
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki